UA-125485935-1
آمار و احتمال احتمال احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل احتمال شرطی و قانون احتمال کل رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو مبانی احتمال یازدهم

احتمال در پرتاب سکه گزینه دو 96

احتمال در پرتاب سکه در گزینه دو مرحله پنجم سال 9

احتمال در پرتاب سکه گزینه دو 96

دوستان دراین نوشته احتمال در پرتاب سکه گزینه دو 96

که مربوط به کتاب درسی آمارواحتمال پایه یازدهمرشته ریاضی می باشد.

در فصل دو کتاب آمار و احتمال ،در مورد احتمال و مسائلی که در این زمینه وجود دارد بحث شده است.

برای حل این نوع از مسائل باید تعریف فضای نمونه ،پیشامد و فرمول محاسبه احتمال را بلد باشیم.

یادآوری:

فضای نمونه، به کلیه حالت هایی که در یک آزمایش تصادفی بوجود می آید گفته می شود.

پیشامد، به برخی از نتایج ممکن در یک پدیده تصادفی می گوییم.در واقع پیشامد ها زیر مجموعه های فضای نمونه می باشند .

احتمال،به میزان اطمینان ما ،از رخ دادن یک حادثه گفته می شود.میزان اطمینان ما ،به صورت عددی توصیف می شود که بین صفر و یک می باشد.

برای محاسبه احتمال وقوع هر پیشامد مانند A ،باید تعداد اعضای آن پیشامدرا به تعداد اعضای فضای نمونه ای تقسیم کنیم .به زبان ریاضی می توان نوشت:(P(A)=n(A)/n(S

که صورت کسر همان تعداد اعضای پیشامدومخرج کسر تعداد اعضای فضای نمونه می باشد.

قوانیین احتمال:

1-همواره (P(A،یعنی مقدار احتمال ،عددی مثبت و کمتر از واحد می باشد.

 2-همواره احتمال فضای نمونه برابر یک می باشد.یعنی 1=(P(S

3-گر پیشامد ،مجموعه تهی باشد، آنگاه احتمال آن ، صفر خواهد شد.

4-اگر AوBدو پیشامد باشد احتمال اینکه حداقل یکی از این دو پیشامد رخ دهد ، با

\LARGE p(A\cup B)​نشان می دهند.

5-اگر AوBدو پیشامد باشد احتمال اینکه هر دو پیشامد با هم اتفاق بیفتد را با​

\LARGE P(A\cap B) ​ نشان می دهند .

 

\LARGE P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)

صورت سوال:

احتمال در پرتاب سکه گزینه دو 96

ارائه حل: 

چون سکه را سه بار پرتاب کرده ایم، ،فضای نمونه دارای هشت عضو می باشد .

پیشامد خواسته شده ،چهار  حالت می باشد، پس احتمال خواسته شده از تقسیم4/8به دست می آید.یعنی گزینه یک پاسخ صحیح می باشد.

کاربر عزیز می تونید برای یاد گیری بیشتر فیلم حل این سوال رو ببینید.

اگه مایل بودید نظرات خودتون رو ارسال کنید.منتظر نظرات سازندتون هستیم.

 

نوشته های مرتبط

بارم بندی فارسی (1)

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

ارسال دیدگاه