دين و زندگي 2 یازدهم

بارمبندی درس دين و زندگي 2

بارمبندی درس دين و زندگي 2

بارمبندی درس دين و زندگي 2

دوستان در این نوشته ،

بارمبندی درس دين و زندگي 2 سال 97

 تمامی رشته هارابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

منتظر نظرات سازندتون هستم

الف: ارزشيابي مستمر
1- قرائت قرآن كريم (1 نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 1 بار وهر بار حداقل 1 تا 7 سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل ميآيد.(پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني ربع از چهار نمره كسر ميشود.

– در صورتي كه دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميكند به ازاي هر حرف ربع وحداكثر يك نمره از قرائت اوكسر ميشود.

– درصورتي كه دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از نیم نمره تا 1نمره  قرائت اوكسرميشود. 

– چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از نیم تا 1 نمره قرائت او افزوده ميشود.

2- انجام فعاليتهاي داخل درس و پرسش از متن ( 8نمره) :

– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كلاس كه در هر درس با عناويني مانند : ، تدبردر قرآن، فعاليت كلاسي، تفكر، بررسي و …مشخص شده اند.
– سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .

3- پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق (3 نمره)

– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي

– سؤال هايي كه دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

4- حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كلاسي (5 نمره)

كتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليتهاي ادبي، هنري و » پيشنهاد « تذكر: دانشآموزاني كه برخي از كارهاي بخش تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20) در هر نوبت تحت عنوان اضافه ميگردد. ( خلاقيتهاي علمي و هنري )

ب: ازرشيابي پاياني
1- امتحان قرائت قرآن كريم( 1 نمره):

ازهردانش آموز در هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه
نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.

2- امتحان كتبي از محتواي دروس (16 نمره)

 

توجه:

1- از بخش هاي زير در ارزشيابيها) پاياني و مستمر( سوالي طرح نمي شود :
ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سوالات شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي و فعاليتهايي كه با
علامت ستاره مشخص شده اند.

2- آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كلاس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش
آموزان پرسيده مي شود) 4 نمره( .همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است
جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار
داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي
ورودي دانشگاه ها از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود.

3- به جز آيات و رواياتي كه با علامت خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات
و ترجمه هايي كه در داخل متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد.
بنابر اين نبايد از اين آيات يا روايات ،سوال به گونه اي طراحي شود كه لازمه آن حفظ كردن عين آيه و روايت و
ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام آن ها سوال طراحي شود.

4-درس هاي پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ويژه دانش آموزان شيعه است و دانش آموزان اهل سنت مي
توانند به جاي اين درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي) 2( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين
ضميمه سوال طرح نمايد.

 

.کتاب درسی دین وزندگی 2

 

 

 

نوشته های مرتبط

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 15

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص99

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 21

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

ارسال دیدگاه