وبلاگ

دهم دین-و-زندگی-یک رشته تجربی رشته ریاضی

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

بارمبندی درس دین وزندگی (1) 3

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

بارمبندی درس دین وزندگی (1) 1400-1401

دوستان در این نوشته ،بارمبندی درس دین وزندگی (1)

پايه دهم متوسطه دوم (رشته هاي علوم تجربي، رياضي، فني و حرفهاي و كاردانش)

سال 1400-1401رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

در بارمبندی درس دین وزندگی (1) به دو قسمت ارزشیابی مستمر وپایانی توجه شده است.

الف: ارزشيابي مستمر  درس دین و زندگی 1

1 -قرائت قرآن كريم (4 نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 4 تا4 سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل
ميآيد.پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بالا مانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني0.25 از چهار نمره
کسر ميشود.
– در صورتي که دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميکند به ازاي هر حرف 0.25 وحداکثر يك نمره
از قرائت اوکسر ميشود.
– درصورتي که دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از0.5 تا تا1نمره از نمره قرائت اوکسرميشود.
– چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از از0.5 تا تا1نمره به
نمره قرائت او افزوده ميشود.
2 -انجام فعاليتهاي داخل درس و پرسش از متن (7 نمره) :
– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناويني مانند : ، تدبر، فعاليت کالاسي،
بررسي و مقايسه مشخص شده اند.
– سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .
3 -پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق (4 نمره):
– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي
– سؤال هايي که دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.
4 -مشاركت در كار گروهي و گفت و گوها (5 نمره ):
تذكر: دانش آموزاني که برخي از کارهاي بخش »پيشنهاد« کتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليتهاي ادبي، هنري و
تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20)در هر نوبت تحت عنوان
»خالقيتهاي علمي و هنري« اضافه ميگردد

ب: ازرشيابي پاياني درس دین وزندگی (1)

1 -امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره):

ازهردانش آموز در هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه

نمره گذاري به همان صورتي است که در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.

بارمبندی درس دین وزندگی (1)سال 98

موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود :

پيشنهاد ها، پاورقيها، بيشتر بدانيم و فعاليتهايي که با علامت ستاره مشخص شده اند.

-2 آيات ابتداي هر درس  دین وزندگی (1)براي قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده مي

شود) 4 نمره( .همچنين ترجمه آياتي که در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا

جهت آشنايي دانش آموزاني که تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در آزمون

هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي ورودي دانشگاه ها از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود.

-3 حفظ کردن عين آيات،روايات و ترجمه هايي که در داخل متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها

اهميت دارد. بنابر اين نبايد سوال به گونه اي طراحي شود که لازمه آن حفظ کردن آيه يا ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام

آيه سوال طراحي شود.مباحث صفحات122،126،127و128 كه

با عنوان احكام روزه مطرح شده است، براي دانش آموزان اهل سنت حذف است

و اين مباحث بايستي از ضميمه آن ها خوانده شود و مورد امتحان قرار گيرد

الف – اقليت هاي کليمي ، زردشتي وآشوري

ارزشيابي مستمر و پاياني هر کدام 20 نمره( نوبت اول ، دوم و شهريِور) :

1 –کتاب مشترك تعليمات اديان واخلاق (سال گذشته) (10 نمره)

-2 کتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذکور ( 10 نمره)

ب- اقليت ارمني : به علت نداشتن کتاب اختصاصي، تمام 20 نمره ارزشيابي مستمر و 20 نمره ارزشيابي پاياني به

کتاب مشترك تعليمات اديان واخلاق (سال گذشته) اختصاص دارد.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *