دهم دین-و-زندگی-یک رشته تجربی رشته ریاضی

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

بارمبندی درس دین وزندگی (1)سال 98

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

دوستان در این نوشته ،بارمبندی درس دین وزندگی (1)

پایه دهم متوسطه دوم (رشته های علوم تجربی، ریاضی، فنی و حرفهای و کاردانش)

سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

 

در بارمبندی درس دین وزندگی (1) به دو قسمت ارزشیابی مستمر وپایانی توجه شده است.

الف: ارزشیابی مستمر  درس دین و زندگی 1

1 -قرائت قرآن کریم (4 نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 4 تا4 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل
میآید.پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بالا مانع است.(.به ازای هر غلط روخوانی0.25 از چهار نمره
کسر میشود.
– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف 0.25 وحداکثر یک نمره
از قرائت اوکسر میشود.
– درصورتی که دانش آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از0.5 تا تا1نمره از نمره قرائت اوکسرمیشود.
– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از از0.5 تا تا1نمره به
نمره قرائت او افزوده میشود.
2 -انجام فعالیتهای داخل درس و پرسش از متن (7 نمره) :
– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناوینی مانند : ، تدبر، فعالیت کالاسی،
بررسی و مقایسه مشخص شده اند.
– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .
3 -پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (4 نمره):
– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی
– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.
4 -مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها (5 نمره ):
تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش »پیشنهاد« کتاب درسی یا به ابتکار خود؛ فعالیتهای ادبی، هنری و
تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20)در هر نوبت تحت عنوان
»خالقیتهای علمی و هنری« اضافه میگردد

ب: ازرشیابی پایانی درس دین وزندگی (1)

1 -امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره):

ازهردانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه

نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

بارمبندی درس دین وزندگی (1)سال 98

موارد زیر در ارزشیابی پایانیلحاظ نشود :

پیشنهاد ها، پاورقیها، بیشتر بدانیم و فعالیتهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند.

-2 آیات ابتدای هر درس  دین وزندگی (1)برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می

شود) 4 نمره( .همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا

جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی در آزمون

های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

-3 حفظ کردن عین آیات،روایات و ترجمه هایی که در داخل متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها

اهمیت دارد. بنابر این نباید سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن آیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام

آیه سوال طراحی شود.مباحث صفحات122،126،127و128 که

با عنوان احکام روزه مطرح شده است، برای دانش آموزان اهل سنت حذف است

و این مباحث بایستی از ضمیمه آن ها خوانده شود و مورد امتحان قرار گیرد

بارمبندی درس دین وزندگی (1)سال 98

الف – اقلیت های کلیمی ، زردشتی وآشوری

ارزشیابی مستمر و پایانی هر کدام 20 نمره( نوبت اول ، دوم و شهریِور) :

1 –کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (سال گذشته) (10 نمره)

-2 کتاب اختصاصی هریک از اقلیت های مذکور ( 10 نمره)

ب- اقلیت ارمنی : به علت نداشتن کتاب اختصاصی، تمام 20 نمره ارزشیابی مستمر و 20 نمره ارزشیابی پایانی به

کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (سال گذشته) اختصاص دارد.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

سوال امتحانی تعریف تابع

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید