هندسه یک

بارمبندی هندسه یک

بارمبندی درس هندسه یک

بر اساس کتاب 1400-1401

بارمبندی ریاضی یک رشته ریاضی و تجربی

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

بارمبندی هندسه یک

کتاب درسی ریاضی یک

 

آیتم های مشابه

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

مدیر مدیر

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

مدیر مدیر

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

مدیر مدیر

کتاب درسی هندسه یک

مدیر مدیر

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید