UA-125485935-1
اصول وعقاید یک رشته علوم ومعارف اسلامی دهم

بارم بندی اصول عقاید یک

بارم بندی اصول وعقاید یک

بارم بندی اصول عقاید یک

دوستان در این نوشته ،بارم بندی اصول عقاید یک

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

بارم بندی اصول وعقاید یک

ارزشيابي در دو بخش انجام ميگيرد:

الف) ارزشيابي مستمر

در ارزشيابي مستمر، فعاليت دانشآموزان از آغاز هر ترم بايد مورد توجه واقع شود. نمره ارزشيابي مستمر، شامل

امور زير است:

1. مشارکت در فرايند آموزش و همانديشي 4 نمره

2. انجام فعاليتهاي تحقيق 4 نمره

3. انجام بخش تعميق يادگيري 3 نمره

4. آزمونهاي طول ترم 4 نمره

ب) ارزشيابي پاياني

اين ارزشيابي در پايان هر نوبت انجام ميگيرد و براساس رويكرد کلي محتواي آموزش يعني فهميدن، نه حفظ
کردن، استوار است، محورهاي کليدي و اصلي، محور آزمون است و از طرح مطالب حاشيهاي و فرعي نبايد سؤال طرح
شود.
آزمون کتبي پايان ترم، شامل امور زير است:
1. بخش تحقيق 1 نمره
2. بخش همانديشي 4 نمره
3. متن درسها و بخش تعميق يادگيري 14 نمره

نكات بسيار مهم
صرفاً در ارزشيابيهاي وزارت آموزش و پرورش، از محتواهاي بخش هم انديشي و تحقيق سوال طرح می شود
 اما از اين بخشها در آزمون سراسري نبايد سؤالي طرح شود.
2. معنا کردن آياتي که ترجمه آن در کتاب آمده است نبايد در ارزشيابي مستمر و پاياني و آزمونهاي ورودي
دانشگاه مورد سؤال قرار گيرد. همچنين نبايد از معني کلمه يا لغت سؤال شود.
3. حفظ کردن عين آيات و روايات و ترجمه هاي آنها ضرورت ندارد. بلكه فهم مفاهيم مرتبط با درس بايد مورد
سؤال قرار گيرد.
4-در برخي دروس، بخشهايي با عنوان. برای مطالعه وجود دارداز اين بخش و پاورقيها، در هيچ آزمونياعم

از آزمونهاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوريسؤالي طرح نميشود.

5. توجه به صحت قرائت آيات در همه دروس همواره مطلوب است، اما با وجود درس مستقل علوم و معارف
قرآني، نمرهاي به بحث قرائت در اين درس اختصاص نمييابد.

 

روش مطالعه درسی:

مرحله پيش‌خوانيPreview

 •  اولين گام براي مطالعه يك كتاب درسي بررسي مقدماتي (مطالعه اجمالي) آن است،

 • در اين مرحله، مطالب يك فصل براي دست‌يابي به يك ديد‌كلي درباره موضوعات و بخشهاي اصلي آن پيش‌خواني مي‌شود.

 • پيش‌خواني موجب درك بيش‌تر مطالب مي‌شود چون،

 • طي مطالعه اجمالي و آگاهي كلي فرد از موضوع مورد مطالعه، اجزاء كتاب و ارتباط آن با يكديگر در نظر خواننده‌ي آن مفهوم بهتري پيدا مي‌كند.

 •  مرحله پيش‌خواني شامل: خواندن عنوان فصل،

 • خواندن سطحي مطالب يك فصل، تمركز و توجه روي عناوين

 • بخش‌هاي اصلي و فرعي كتاب، نگاه‌گذار به تصاوير و مثال‌ها به ويژه خواندن دقيق بخش خلاصه آخر فصل است.

 مرحله طرح سوال Question 

 •  پس از خاتمه مطالعه اجمالي يك بخش، در اين مرحله تعدادي

 • از عناوين اصلي و فرعي، قسمتهاي مورد مطالعه به سوال تبديل مي‌شود.

 •  در با در نظر گرفتن اين مسأله كه طرح سوال از محتواي درسي،

 • حس كنجكاوي و انگيزه يادگيري را در خواننده كتاب افزايش مي‌دهد،

 • اين امر باعث افزايش دقت و تمركز فكري و در نتيجه سرعت و سهولت يادگيري مي‌شود.

 •  عقيده‌ي روان شناسان، عامل كنجكاوي موجب افزايش اشتهاي ذهن

 • براي يادگيري بيشتر مي‌شود و در نتيجه چنانچه اطلاعات حاصله ناشي از پرسش‌هاي معيني باشد، به راحتي تركيب مي‌شود و بيش تر در حافظه باقي مي‌ماند.

 مرحله خواندن Reading 

 •  پس از مطالعه اجمالي و طرح سوالات برانگيزنده از عناوين كتاب درسي،

 • قدم بعدي خواندن عميق و دقيق محتواي درسي براي درك و فهم صحيح آن است. 

 •  در اين مرحله خواننده كتاب بايد تلاش كند تا درباره آن چه كه مي خواند فكر كند و آن را با آموخته‌هاي قبلي خود مرتبط سازد.

 مرحله به خود پس دادن Self-Recitation 

 •  پس از خواندن دقيق مطالب، بايد تلاش كرد تا ايده‌هاي اصلي محتواي مورد مطالعه بدون مراجعه به كتاب و از حفظ يادآوري شود.

 •  براي اين كار يادگيرنده مي‌تواند مطالب را ( با صداي بلند يا آهسته) به خود بازپس دهد.

 •  بايد تلاش كرد تا به پرسشهاي مطرح شده در مرحله سوم پاسخ داده شود و

 • در صورت عدم امكان پاسخ‌يابي براي آنها بازگشت مجدد به متن اصلي و تكرار خواندن ضروري است.

  در صورتي كه قادر به بازگو كردن مطالب مطالعه شده در قالب كلمات و عبارات خود باشيم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه آن مطالب را خوب ياد گرفته‌ايم.

 • با استفاده از تكنيك به خود پس دادن، فاصله‌هاي خالي اطلاعات و خلاء يادگيري افراد آشكار مي‌شود،

 • و زمينه را براي سازماندهي مجدد مطالب در ذهن فراهم مي‌سازد.

 • به خود پس دادن، مرحله مرور و تكرار فعالانه مطالب درسي است كه اگر آن را به كار نبريم،

 • فراگيري فعال نداريم و عليرغم تلاش و صرف وقت براي خواندن، در هنگام يادآوري مطالب به ويژه زمان امتحانات با مشكل مواجه مي‌شويم.

 • تكنيك به خود پس دادن يكي از اصول اوليه تثبيت اطلاعات در حافظه است و بايد زمان زيادي صرف مطالعه و از حفظ گفتن درس نمائيم.

 مرحله آزمون Test

 • پس از پايان مراحل چهارگانه در يادگيري محتواي درسي، مي‌توان ميزان يادگيري‌هاي تحقيق يافته خود را ارزيابي كرد.

 •  در اين مرحله درمي‌يابيم كه تا چه اندازه مطالب را خوب و عميق آموخته‌ايم و كدام قسمت‌ها را خوب نياموخته‌ايم تا به مطالعه جبراني بپردازيم.

 • درج سئوالات و تمرينات در پايان فصول كتاب به اين منظور است كه فرد در پايان مطالعه پس از ارزيابي خود، در صورت نياز مراحل قبلي را مجدداً ارزيابي كند.

نكته مهم
*يكي از دلايل بروز اضطراب امتحان عدم رعايت قواعد مراحل چهارم و پنجم است.

يعني چون فراگيرنده، مطالب مطالعه شده را در ذهن خود سازماندهي نكرده و

ميزان تسلط خود بر محتواي درسي را نمي‌داند. در نتيجه احساس اضطراب استرس و نگراني مي‌كند.
*نظر به سودمندي و كارآيي روش فوق به دانشجويان عزيز توصيه مي‌شود اصول و مراحل اين روش را در مطالعات درسي خود به كار گيرند.
*استفاده از اين روش در افزايش بازده يادگيري تأثيري قطعي دارد. اما مستلزم تمرين و تكرار است، و به صبر و حوصله و اراده قوي نيازمند است.
شيوه‌هاي مطالعه:
 تنظيم برنامه

 •  از آنجا كه به عنوان دانش آموز كارهاي زيادي داريد، بهتر است

 • براي فعاليتهاي روزمره خويش ( كار، تفريح، مطالعه، استراحت) برنامه‌هاي حساب شده‌اي داشته باشيد تا هر كاري را به موقع انجام دهيد.

 • داشتن برنامه مشخص مطالعه، نيروي تمركز حواس را زياد مي‌كند و مانع از انباشته شدن مطالب درسي را براي شب امتحان مي‌شود.

  برنامه مطالعه خود را واقع بينانه طرح‌ريزي كنيد.

 • برنامه مطالعه را به شكلي طراحي كنيد كه در مقابل حوادث غيرقابل پيش‌بيني انعطاف‌پذير باشد.

 • براي يك زمان محدود برنامه‌ريزي زيادي نداشته باشيد.

 • مطالعه مطالب پيچيد‌ه‌تر را در ساعاتي كه كارآيي بيشتري داريد، انجام دهيد.

 • اوقات غير مولد خود را به كارهاي آسان‌تر اختصاص دهيد.

 • مطلب بسيار مشابه را با هم مطالعه نكنيد.

 • در برنامه مطالعه يك روز، دروس متفاوتي گنجانده شود.

 • به خود استراحت بدهيد (برنامه يادگيري فاصله‌اي به نسبت ياديگري فشرده بازده بهتري دارد.)

 • زمان مناسب مطالعه نبايد طولاني باشد 1 ساعت بيشتر نباشد.

 • هرگز مطالعه را به شب امتحان موكول نكنيد.

 • ضمن مطالعه فعال باشيد يادداشت برداري و خط كشيدن زير مطالب مهم موجب افزايش تمركز حواس مي‌شود.

 • پس از خاتمه كلاسها موارد آموزشي را مرور كنيد و به رفع ابهام‌هاي آن بپردازيد تا بازده يادگيري شما افزايش يابد.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 3

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 62

سوال امتحانی تابع ثابت

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 10

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص48

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص103

ارسال دیدگاه