تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی تفکروسواد رسانه ای

در گردآوری اطّلاعات جهت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تفکر و سواد رسانهای از شش نوع ابزار استفاده میشود:

1 -برگه ثبت مشاهدات یا بازبینه چک لیست که توسط معلّم در هر جلسه برای تعدادی از دانش آموزان تکمیل

میشود برای هر دانشآموز حداقل 2 بار در هر نوبت تحصیلی.

2- برگه ثبت مشاهدات یا بازبینه چک لیست که توسط اولیا در هر نوبت تحصیلی تکمیل میشود.

3- برگه های فعّالیت کتاب دانش آموز که نقش پوشه کار دانش آموز را از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی ایفا میکند.

4- برگه های خودارزیابی هر نوبت تحصیلی، موجود در کتاب دانش آموز

-4 برگه ارزیابی طرحها پروژه های( تولیدی دانش آموزان )پروژه های تولیدی در نوبت اول شامل تکالیف فعّالیت

در خانه و در نوبت دوم شامل تکالیف فعّالیت در خانه و انتخاب و اجرای یک پروژه کلی در طول نیمسال تحصیلی

است.

1 آزمون عملکردی  2 بار در طول سال؛ یکبار در هر نوبت تحصیلی.

در آزمون عملکردی در روز مشخصی در زمان امتحانات، دانش آموزان محتوای تولیدات رسانهای جدید ارائه

شده برای کل کلاس (فیلم، تصویر، متن، شعر و …) را براساس سؤالات مطرح شده در برگه آزمون تحلیل کرده و

پاسخ های خود را به صورت کتبی در برگه امتحانی می نویسند. برگه های پاسخ مانند برگه های امتحانی سایر دروس

در مدرسه نگهداری میشود.

نمره گذاری: نمره گذاری این برنامه بر اساس نمره گذاری 20 نمرهای است. 20 نمره به ارزشیابی مستمر و 20 نمره

به ارزشیابی تراکمی تخصیص مییابد. توزیع نمره به شرح زیر است.

-1 ارزشیابی مستمر

 12 نمره مشاهده رفتار

o 5 نمره مشاهده رفتار دانش آموز در تحلیل تولیدات رسانهای در فرایند یادگیری در مدرسه

توسط معلّم.

o 2 نمره مشاهده رفتار در بهرهمندی و تحلیل تولیدات رسانهای در خانه توسط اولیا )اولیا

نمره دهنده نیستند بلکه برگه ارزیابی مختص خود را تکمیل می کنند و به تکمیل برگه

ارزیابی آنها نمره داده میشود. درصورتیکه اولیا چنین توانایی نداشته باشند تمام 10 نمره
به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مییابد.

 10 نمره ارزیابی فعّالیت در خانه و طرح تولید پیام رسانهای

8 نمره توسط معلّم در نوبت اول 8 نمره به طور کامل به تکالیف کلاسی و فعّالیت در
خانه، و در نوبت دوم 4 نمره به تکالیف کلاسی و 4 نمره به طرح کلی تولید پیام اختصاص
مییابد.
2 نمره به فعّالیتهایی که با همکاری اولیا و مربیان در خانه انجام و توسط گروه داوری
اولیا و مربیان ارزیابی میشود.
مجموع این نمرات 20 نمره مستمر را تشکیل میدهد.
2- ارزشیابی پایانی
20 نمره آزمون عملکردی پایان نیمسال تحصیلی

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

نمونه سؤالات آزمون عملکردی

 نمایش قطعهای فیلم، تصویر، بازی ویدئویی جدید توسط معلم و تحلیل آن توسط دانش آموز به

صورت کتبی در برگه آزمون

 ارائه اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقایسه و تحلیل آنها توسط دانش آموز به صورت کتبی

 ارائه بخشی از متن یک مقاله، داستان و … در برگه آزمون و تحلیل آنها توسط دانش آموز به

صورت کتبی

 ارایه یک مطالعه موردی در برگه آزمون و تحلیل و استخراج نکات کلیدی و دیدگاههای موجود

در آن توسط دانش آموز

 ارائه چند مطالعه موردی در برگه آزمون و مقایسه نکات کلیدی و دیدگاه های موجود در آنها

توسط دانش آموز

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی تابع کسری

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو)

مدیر مدیر

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید