تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی تفکروسواد رسانه ای

در گردآوري اطّلاعات جهت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تفكر و سواد رسانهاي از شش نوع ابزار استفاده ميشود:

1 -برگه ثبت مشاهدات يا بازبينه چك ليست که توسط معلّم در هر جلسه براي تعدادي از دانش آموزان تكميل

ميشود براي هر دانشآموز حداقل 2 بار در هر نوبت تحصيلي.

2- برگه ثبت مشاهدات يا بازبينه چك ليست که توسط اوليا در هر نوبت تحصيلي تكميل ميشود.

3- برگه هاي فعّاليت کتاب دانش آموز که نقش پوشه کار دانش آموز را از ابتدا تا انتهاي سال تحصيلي ايفا ميکند.

4- برگه هاي خودارزيابي هر نوبت تحصيلي، موجود در کتاب دانش آموز

-4 برگه ارزيابي طرحها پروژه هاي( توليدي دانش آموزان )پروژه هاي توليدي در نوبت اول شامل تكاليف فعّاليت

در خانه و در نوبت دوم شامل تكاليف فعّاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژه کلي در طول نيمسال تحصيلي

است.

1 آزمون عملكردي  2 بار در طول سال؛ يكبار در هر نوبت تحصيلي.

در آزمون عملكردي در روز مشخصي در زمان امتحانات، دانش آموزان محتواي توليدات رسانهاي جديد ارائه

شده براي کل کلاس (فيلم، تصوير، متن، شعر و …) را براساس سؤالات مطرح شده در برگه آزمون تحليل کرده و

پاسخ هاي خود را به صورت کتبي در برگه امتحاني مي نويسند. برگه هاي پاسخ مانند برگه هاي امتحاني ساير دروس

در مدرسه نگهداري ميشود.

نمره گذاري: نمره گذاري اين برنامه بر اساس نمره گذاري 20 نمرهاي است. 20 نمره به ارزشيابي مستمر و 20 نمره

به ارزشيابي تراکمي تخصيص مييابد. توزيع نمره به شرح زير است.

-1 ارزشيابي مستمر

 12 نمره مشاهده رفتار

o 5 نمره مشاهده رفتار دانش آموز در تحليل توليدات رسانهاي در فرايند يادگيري در مدرسه

توسط معلّم.

o 2 نمره مشاهده رفتار در بهرهمندي و تحليل توليدات رسانهاي در خانه توسط اوليا )اوليا

نمره دهنده نيستند بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل مي کنند و به تكميل برگه

ارزيابي آنها نمره داده ميشود. درصورتيکه اوليا چنين توانايي نداشته باشند تمام 10 نمره
به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مييابد.

 10 نمره ارزيابي فعّاليت در خانه و طرح توليد پيام رسانهاي

8 نمره توسط معلّم در نوبت اول 8 نمره به طور کامل به تكاليف کلاسي و فعّاليت در
خانه، و در نوبت دوم 4 نمره به تكاليف کلاسي و 4 نمره به طرح کلي توليد پيام اختصاص
مييابد.
2 نمره به فعّاليتهايي که با همكاري اوليا و مربيان در خانه انجام و توسط گروه داوري
اوليا و مربيان ارزيابي ميشود.
مجموع اين نمرات 20 نمره مستمر را تشكيل ميدهد.
2- ارزشيابي پاياني
20 نمره آزمون عملكردي پايان نيمسال تحصيلي

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

نمونه سؤالات آزمون عملكردي

 نمايش قطعهاي فيلم، تصوير، بازي ويدئويي جديد توسط معلم و تحليل آن توسط دانش آموز به

صورت کتبي در برگه آزمون

 ارائه اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آنها توسط دانش آموز به صورت کتبي

 ارائه بخشي از متن يك مقاله، داستان و … در برگه آزمون و تحليل آنها توسط دانش آموز به

صورت کتبي

 ارايه يك مطالعه موردي در برگه آزمون و تحليل و استخراج نكات کليدي و ديدگاههاي موجود

در آن توسط دانش آموز

 ارائه چند مطالعه موردي در برگه آزمون و مقايسه نكات کليدي و ديدگاه هاي موجود در آنها

توسط دانش آموز

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 51

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 112

مدیر

ارسال دیدگاه