آزمایشگاه علوم تجربی 1دهمرشته تجربیرشته ریاضی

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

بارمبندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

شايسته است:

براي ارزشيابي مستمر، يك فهرست وارسي )چكليست( براي هر فعاليت يا هر دسته از فعاليتهاي شبيه به هم، تهيه

و ارزشيابي هر دانشآموز بر اساس آن، انجام شود. نمون برگ اين فهرست در کتاب راهنماي معلم آورده شده است.

رویکردی بر درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

فعّالیت های عملی در پیشرفت علوم تجربی نقش مهمی را
ایفا می کنند. فعّالیت های آزمایشگاهی درهای زیادی به روی
پژوهشگران به منظور اکتشافات و اختراعات جدید گشوده است.
بنابراین کارهای تجربی و آزمایشگاهی در آموزش علوم نقش
اساسی را به عهده دارند. کار عملی در برنامهٔ درسی علوم تجربی،
دوره متوسطه دوم، افزون بر آشنا کردن دانش آموزان با ابزارها و
شیوه های مورد استفاده در آزمایشگاه علوم، باعث تقویت و توسعهٔ
مهارت حل مسئله نیز می شود. فعّالیت های عملی فراگیر را
برای به دست آوردن مهارت هایی مانند طراحی و راه اندازی یک
آزمایش، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمایش و
تفسیر داده ها برای رسیدن به جواب قابل قبول، یاری م یکند.
آزمایشگاه علوم مدرسه، جایی است که در آن مهارت های عملی
از طریق مجموعه ای از آزمایش ها آموزش داده می شود. انجام
آزمایش ها به وسیلهٔ خود دانش آموز نه تنها می تواند تجربه ای
هیجان انگیز باشد، بلکه باعث افزایش بازده یادگیری می شود، و
درک مفاهیم علمی را ساده تر و عمیق تر می کند.
آزمایش های علوم تجربی در دورهٔ دوم متوسطه به منظور
توسعۀ مهارت های اساسی مانند اندازه گیری، کارکردن با برخی
از ابزارها، تجهیزات و مواد شیمیایی، تنظیم دستگاه های
ساده،کارکردن با میکروسکوپ و آماده کردن تیغه ها، مشاهدهٔ
درست، جمع آوری داده ها و ارائه آن در قالب و چارچوبی مناسب،
انجام می شود.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

آیتم های مشابه

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو)

مدیر مدیر

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 3

دیدگاهی بنویسید