آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم رشته تجربی رشته ریاضی

بارم بندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

بارمبندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

بارم بندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

شایسته است:

برای ارزشیابی مستمر، یک فهرست وارسی )چکلیست( برای هر فعالیت یا هر دسته از فعالیتهای شبیه به هم، تهیه

و ارزشیابی هر دانشآموز بر اساس آن، انجام شود. نمون برگ این فهرست در کتاب راهنمای معلم آورده شده است.

رویکردی بر درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

فعّالیت های عملی در پیشرفت علوم تجربی نقش مهمی را
ایفا می کنند. فعّالیت های آزمایشگاهی درهای زیادی به روی
پژوهشگران به منظور اکتشافات و اختراعات جدید گشوده است.
بنابراین کارهای تجربی و آزمایشگاهی در آموزش علوم نقش
اساسی را به عهده دارند. کار عملی در برنامهٔ درسی علوم تجربی،
دوره متوسطه دوم، افزون بر آشنا کردن دانش آموزان با ابزارها و
شیوه های مورد استفاده در آزمایشگاه علوم، باعث تقویت و توسعهٔ
مهارت حل مسئله نیز می شود. فعّالیت های عملی فراگیر را
برای به دست آوردن مهارت هایی مانند طراحی و راه اندازی یک
آزمایش، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمایش و
تفسیر داده ها برای رسیدن به جواب قابل قبول، یاری م یکند.
آزمایشگاه علوم مدرسه، جایی است که در آن مهارت های عملی
از طریق مجموعه ای از آزمایش ها آموزش داده می شود. انجام
آزمایش ها به وسیلهٔ خود دانش آموز نه تنها می تواند تجربه ای
هیجان انگیز باشد، بلکه باعث افزایش بازده یادگیری می شود، و
درک مفاهیم علمی را ساده تر و عمیق تر می کند.
آزمایش های علوم تجربی در دورهٔ دوم متوسطه به منظور
توسعۀ مهارت های اساسی مانند اندازه گیری، کارکردن با برخی
از ابزارها، تجهیزات و مواد شیمیایی، تنظیم دستگاه های
ساده،کارکردن با میکروسکوپ و آماده کردن تیغه ها، مشاهدهٔ
درست، جمع آوری داده ها و ارائه آن در قالب و چارچوبی مناسب،
انجام می شود.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص44

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 66

مدیر بهینه ساز سیستم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید