بارم بندی درس اصول عقاید دو

بارم بندی درس اصول عقاید دو

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس اصول عقاید دو  

پایه یازدهم (رشته علوم ومعارف اسلامی دوره دوم متوسطه) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی درس اصول عقاید دو

رویکردی بر کتاب درسی اصول عقاید دو:

جهان طبىعت با ابعاد گسترد هاى که دارد و موجودات گوناگون آن از جماد گرفته تا انسان، همه
و همه براساس نظامى استوار پدىد آمده است. نظام آفرىنش که از ارادهٔ نافذ الهى سرچشمه گرفته
است بر مبناى حکمت و متناسب با کمالات نامتناهى اوست.

حکمت خداوندى اقتضا دارد که هىچموجودى از موجودات اىن عالم بىهوده و بدون هدف خلق نشده

و هىچ ذره اى از ذرات جهان در غىِرمحل مناسب خود قرار نگرفته باشد، بلکه هر موجودى در

موقعىت خاص خود و براى هدفى کمالىخلق شده باشد.

بنابراىن، نظام موجود خلقت، بهترىن و کامل ترىن نظامى است که امکان وقوع
داشته و از اى نروست که بدان نظام احسن گفته مى شود

در اىن نظام احسن، انسان موجودى مختار آفرىده شده استتا با اختىار خود به حرکت استکمالى
بپردازد و مراحل تکامل خود را طى کند و به آنچه شاىستهٔ آن است ناىل شود و بدون شک اقتضاى
حکمت الهى آن است که زمىنه و شراىط سىر و حرکت استکمالى براى همهٔ موجودات نىز پدىد آىد و
انسان نىز از اىن قاعده، مستثنى نخواهد بود.
کتابی که پیش رو دارید، بر محور برنامهٔ خداوند برای رشد انسان تنظیم شده است و در ادامهٔ
مباحث اصول عقاید سال قبل می باشد. برای این کتاب 3 ساعت اختصاص یافته است.
هر درس از کتاب، علاوه بر متن آموزشی دارای عناصر متعددی از جمله فعالیت های کلاسی،
تحقیق، هم اندیشی و … است. آموزش کامل، زمانی اتفاق می افتد که به هریک از این موضوعات به
اقتضای اهمیت و جایگاهشان، پرداخته شود.

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 57

مطالعه بیشتر