انگلیسی 1 انگلیسی 2 انگلیسی 3 دهم دوازدهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی یازدهم

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس انگلیسی 1

مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم

ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم تا دوازدهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد:
آزمون مستمر
اين آزمون، از بخش هاي مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط
دبيران محترم طراحي و برگزار ميشود.
نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 24 نمره مي باشد که توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي کتبي
و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود.
آزمون پاياني :
آزمون هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير است (به جز نوبت دوم پايه دوازدهم):

Speaking چهار نمره

-تك گويي (MONOLOG)

از دانش آموزان خواسته ميشود در مورد موضوع( THEME)  درسهاي خوانده شده، مطالبي را به صورت تك نفره بازگو نمايند.
– گفتگو (DIALOG) :
در اين بخش مكالماتي بين دانش آموز و معلم و يا دو يا چند دانشآموز در حيطه موضوعات کتاب صورت ميگيرد.
-ايفاي نقش (ROLE PLAY) :
در اين بخش از آزمون، به هر يك از دانش آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول کتاب يا کار گروهي ( PAIRWORKS )
بخش WHAT YOU LEARNED ارائه ميگردد و دانش آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي نقش ميپردازند. هدف از اين بخش
به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات کتاب نيست و دانش آموزان ميبايست به توليد خلاقانه بپردازند.
-مصاحبه (INTERVIEW) :
در اين بخش دبير گرامي، پرسشهايي را در قالب مصاحبه از دانشآموزان مطرح ميکند و دانشآموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات
ايشان پاسخ ميدهند.

Listening چهار نمره

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فايل صوتي در کلاس درس صورت
ميگيرد. سئوالات ، مشابه تمرينهاي موجود در بخشهاي شنيداري کتاب است.

Reading چهار نمره

در اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسي ارائه ميگردد. پرسشها ، شبيه به موارد
مطرح شده در کتابهاي دانش آموز و کار ميباشد.

Writing چهار نمره

تمرينات موجود در کتاب کار و کتاب دانشآموز ميتواند به عنوان الگوي سئوال مورد استفاده قرار گيرد.

Grammar دو نمره

در اين بخش نيز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانشاموز و کار در سه سطح form – meaning – use مورد
استفاده خواهد بود.

Vocabulary دو نمره

در اين بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار مي تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد.

براي نيمسال دوم، يك سوم از مجموع نمرات نمره به نيمه ابتدائي کتاب و دو سوم آن به نيمه
دوم کتاب اختصاص مييابد.
 آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است.

توجه:
-بخش هاي speaking و listening آزمون پاياني) مجموعاً 5 نمره از بيست( يك تا دو هفته پيش از آغاز
امتحانات پاياني هر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون ) 12 نمره( در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.
-اکيداً توصيه مي گردد که بخش صحبت کردن توسط دبير محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به
مدير واحد آموزشي تحويل گردد.
-بخش گوش دادن به صورت مكتوب و با پخش فايل صوتي به صورت کلاسي برگزار ميشود. لازم است برگه
بخش گوش دادن به برگه امتحان پاياني الصاق و فايل صوتي مربوطه در قالب لوح فشرده به مدير واحد آموزشي
تحويل گردد.
– براي تسهيل در طراحي سؤال مهارتهاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهاي، اين آزمون از 24 نمره طراحي و
نمره نهائي تقسيم بر دو ميگردد.

تبصره:نوبت دوم پايه دوازدهم (آزمون نهايي):

-در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون بايد به صورت سراسري و در همان روز آزمون
نهايي و در ابتداي آن برگزار گردد.
-آزمون مهارت صحبت کردن در نوبت دوم اين پايه تحصيلي، بايد در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبير محترم
بر اساس چك ليستهاي استاندارد برگزار گردد.
بارم بندي نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهايي به شرح زير است:
* مهارت شنيداري  (listening)   دوازده نمره
* مهارت خوانداري (reading) هشت نمره
* مهارت نوشتاري (writing) هشت نمره
* واژگان ( vocabulary) شش نمره
* دستور زبان (grammar) شش نمره

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

بارم بندی درس اصول عقاید دو

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 44

مدیر مدیر

بارم بندی زیست شناسی (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 37

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 25

ارسال دیدگاه