UA-125485935-1
انگلیسی 1 انگلیسی 2 انگلیسی 3 دهم دوازدهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی یازدهم

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس انگلیسی 1

مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم

ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم تا دوازدهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد:
آزمون مستمر
اين آزمون، از بخش هاي مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط
دبيران محترم طراحي و برگزار ميشود.
نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 24 نمره مي باشد که توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي کتبي
و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود.
آزمون پاياني :
آزمون هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير است (به جز نوبت دوم پايه دوازدهم):

Speaking چهار نمره

-تك گويي (MONOLOG)

از دانش آموزان خواسته ميشود در مورد موضوع( THEME)  درسهاي خوانده شده، مطالبي را به صورت تك نفره بازگو نمايند.
– گفتگو (DIALOG) :
در اين بخش مكالماتي بين دانش آموز و معلم و يا دو يا چند دانشآموز در حيطه موضوعات کتاب صورت ميگيرد.
-ايفاي نقش (ROLE PLAY) :
در اين بخش از آزمون، به هر يك از دانش آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول کتاب يا کار گروهي ( PAIRWORKS )
بخش WHAT YOU LEARNED ارائه ميگردد و دانش آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي نقش ميپردازند. هدف از اين بخش
به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات کتاب نيست و دانش آموزان ميبايست به توليد خلاقانه بپردازند.
-مصاحبه (INTERVIEW) :
در اين بخش دبير گرامي، پرسشهايي را در قالب مصاحبه از دانشآموزان مطرح ميکند و دانشآموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات
ايشان پاسخ ميدهند.

Listening چهار نمره

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فايل صوتي در کلاس درس صورت
ميگيرد. سئوالات ، مشابه تمرينهاي موجود در بخشهاي شنيداري کتاب است.

Reading چهار نمره

در اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسي ارائه ميگردد. پرسشها ، شبيه به موارد
مطرح شده در کتابهاي دانش آموز و کار ميباشد.

Writing چهار نمره

تمرينات موجود در کتاب کار و کتاب دانشآموز ميتواند به عنوان الگوي سئوال مورد استفاده قرار گيرد.

Grammar دو نمره

در اين بخش نيز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانشاموز و کار در سه سطح form – meaning – use مورد
استفاده خواهد بود.

Vocabulary دو نمره

در اين بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار مي تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد.

براي نيمسال دوم، يك سوم از مجموع نمرات نمره به نيمه ابتدائي کتاب و دو سوم آن به نيمه
دوم کتاب اختصاص مييابد.
 آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است.

توجه:
-بخش هاي speaking و listening آزمون پاياني) مجموعاً 5 نمره از بيست( يك تا دو هفته پيش از آغاز
امتحانات پاياني هر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون ) 12 نمره( در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.
-اکيداً توصيه مي گردد که بخش صحبت کردن توسط دبير محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به
مدير واحد آموزشي تحويل گردد.
-بخش گوش دادن به صورت مكتوب و با پخش فايل صوتي به صورت کلاسي برگزار ميشود. لازم است برگه
بخش گوش دادن به برگه امتحان پاياني الصاق و فايل صوتي مربوطه در قالب لوح فشرده به مدير واحد آموزشي
تحويل گردد.
– براي تسهيل در طراحي سؤال مهارتهاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهاي، اين آزمون از 24 نمره طراحي و
نمره نهائي تقسيم بر دو ميگردد.

تبصره:نوبت دوم پايه دوازدهم (آزمون نهايي):

-در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون بايد به صورت سراسري و در همان روز آزمون
نهايي و در ابتداي آن برگزار گردد.
-آزمون مهارت صحبت کردن در نوبت دوم اين پايه تحصيلي، بايد در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبير محترم
بر اساس چك ليستهاي استاندارد برگزار گردد.
بارم بندي نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهايي به شرح زير است:
* مهارت شنيداري  (listening)   دوازده نمره
* مهارت خوانداري (reading) هشت نمره
* مهارت نوشتاري (writing) هشت نمره
* واژگان ( vocabulary) شش نمره
* دستور زبان (grammar) شش نمره

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

مدیر مدیر

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ریاضی یک(ریاضی دهم ریاضی و تجربی)

مدیر وب

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

ارسال دیدگاه