بارم بندی درس انگلیسی ۱

بارم بندی درس انگلیسی 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس انگلیسی 1

مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم

ارزش یابی درس زبان انگلیسی پایه دهم تا دوازدهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پایانی به شرح زیر می باشد:
آزمون مستمر
این آزمون، از بخش های مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نیمسال تحصیلی توسط
دبیران محترم طراحی و برگزار میشود.
نمره آزمون های مستمر اول و دوم، هر یک 24 نمره می باشد که توزیع نمرات به صورت متناسب با بخش های کتبی
و شفاهی توسط دبیران گرامی انجام می شود.
آزمون پایانی :
آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است (به جز نوبت دوم پایه دوازدهم):

Speaking چهار نمره

-تک گویی (MONOLOG)

از دانش آموزان خواسته میشود در مورد موضوع( THEME)  درسهای خوانده شده، مطالبی را به صورت تک نفره بازگو نمایند.
– گفتگو (DIALOG) :
در این بخش مکالماتی بین دانش آموز و معلم و یا دو یا چند دانشآموز در حیطه موضوعات کتاب صورت میگیرد.
-ایفای نقش (ROLE PLAY) :
در این بخش از آزمون، به هر یک از دانش آموزان نقشی مرتبط، شبیه به بخش مکالمه اول کتاب یا کار گروهی ( PAIRWORKS )
بخش WHAT YOU LEARNED ارائه میگردد و دانش آموزان به صورت دو یا چندنفره به ایفای نقش میپردازند. هدف از این بخش
به هیچ وجه حفظ عین مکالمات یا عبارات کتاب نیست و دانش آموزان میبایست به تولید خلاقانه بپردازند.
-مصاحبه (INTERVIEW) :
در این بخش دبیر گرامی، پرسشهایی را در قالب مصاحبه از دانشآموزان مطرح میکند و دانشآموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات
ایشان پاسخ میدهند.

Listening چهار نمره

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فایل صوتی در کلاس درس صورت
میگیرد. سئوالات ، مشابه تمرینهای موجود در بخشهای شنیداری کتاب است.

Reading چهار نمره

در این بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه میگردد. پرسشها ، شبیه به موارد
مطرح شده در کتابهای دانش آموز و کار میباشد.

Writing چهار نمره

تمرینات موجود در کتاب کار و کتاب دانشآموز میتواند به عنوان الگوی سئوال مورد استفاده قرار گیرد.

Grammar دو نمره

در این بخش نیز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانشاموز و کار در سه سطح form – meaning – use مورد
استفاده خواهد بود.

Vocabulary دو نمره

در این بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

برای نیمسال دوم، یک سوم از مجموع نمرات نمره به نیمه ابتدائی کتاب و دو سوم آن به نیمه
دوم کتاب اختصاص مییابد.
 آزمون نوبت اول پایه دوازدهم تا پایان قسمت گرامر درس دو است.

توجه:
-بخش های speaking و listening آزمون پایانی) مجموعاً 5 نمره از بیست( یک تا دو هفته پیش از آغاز
امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد. مابقی آزمون ) 12 نمره( در روز امتحان پایانی برگزار خواهد شد.
-اکیداً توصیه می گردد که بخش صحبت کردن توسط دبیر محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به
مدیر واحد آموزشی تحویل گردد.
-بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی به صورت کلاسی برگزار میشود. لازم است برگه
بخش گوش دادن به برگه امتحان پایانی الصاق و فایل صوتی مربوطه در قالب لوح فشرده به مدیر واحد آموزشی
تحویل گردد.
– برای تسهیل در طراحی سؤال مهارتهای نوشتاری و خوانداری دوازده نمرهای، این آزمون از 24 نمره طراحی و
نمره نهائی تقسیم بر دو میگردد.

تبصره:نوبت دوم پایه دوازدهم (آزمون نهایی):

-در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون باید به صورت سراسری و در همان روز آزمون
نهایی و در ابتدای آن برگزار گردد.
-آزمون مهارت صحبت کردن در نوبت دوم این پایه تحصیلی، باید در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبیر محترم
بر اساس چک لیستهای استاندارد برگزار گردد.
بارم بندی نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است:
* مهارت شنیداری  (listening)   دوازده نمره
* مهارت خوانداری (reading) هشت نمره
* مهارت نوشتاری (writing) هشت نمره
* واژگان ( vocabulary) شش نمره
* دستور زبان (grammar) شش نمره

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

مطالعه بیشتر