انگلیسی 1 انگلیسی 2 انگلیسی 3 دهم دوازدهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی یازدهم

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

بارم بندی درس انگلیسی 1

دوستان در این نوشته بارم بندی درس انگلیسی 1

مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم

ارزش یابی درس زبان انگلیسی پایه دهم تا دوازدهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پایانی به شرح زیر می باشد:
آزمون مستمر
این آزمون، از بخش های مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نیمسال تحصیلی توسط
دبیران محترم طراحی و برگزار میشود.
نمره آزمون های مستمر اول و دوم، هر یک 24 نمره می باشد که توزیع نمرات به صورت متناسب با بخش های کتبی
و شفاهی توسط دبیران گرامی انجام می شود.
آزمون پایانی :
آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است (به جز نوبت دوم پایه دوازدهم):

Speaking چهار نمره

-تک گویی (MONOLOG)

از دانش آموزان خواسته میشود در مورد موضوع( THEME)  درسهای خوانده شده، مطالبی را به صورت تک نفره بازگو نمایند.
– گفتگو (DIALOG) :
در این بخش مکالماتی بین دانش آموز و معلم و یا دو یا چند دانشآموز در حیطه موضوعات کتاب صورت میگیرد.
-ایفای نقش (ROLE PLAY) :
در این بخش از آزمون، به هر یک از دانش آموزان نقشی مرتبط، شبیه به بخش مکالمه اول کتاب یا کار گروهی ( PAIRWORKS )
بخش WHAT YOU LEARNED ارائه میگردد و دانش آموزان به صورت دو یا چندنفره به ایفای نقش میپردازند. هدف از این بخش
به هیچ وجه حفظ عین مکالمات یا عبارات کتاب نیست و دانش آموزان میبایست به تولید خلاقانه بپردازند.
-مصاحبه (INTERVIEW) :
در این بخش دبیر گرامی، پرسشهایی را در قالب مصاحبه از دانشآموزان مطرح میکند و دانشآموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات
ایشان پاسخ میدهند.

Listening چهار نمره

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فایل صوتی در کلاس درس صورت
میگیرد. سئوالات ، مشابه تمرینهای موجود در بخشهای شنیداری کتاب است.

Reading چهار نمره

در این بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه میگردد. پرسشها ، شبیه به موارد
مطرح شده در کتابهای دانش آموز و کار میباشد.

Writing چهار نمره

تمرینات موجود در کتاب کار و کتاب دانشآموز میتواند به عنوان الگوی سئوال مورد استفاده قرار گیرد.

Grammar دو نمره

در این بخش نیز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانشاموز و کار در سه سطح form – meaning – use مورد
استفاده خواهد بود.

Vocabulary دو نمره

در این بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

برای نیمسال دوم، یک سوم از مجموع نمرات نمره به نیمه ابتدائی کتاب و دو سوم آن به نیمه
دوم کتاب اختصاص مییابد.
 آزمون نوبت اول پایه دوازدهم تا پایان قسمت گرامر درس دو است.

توجه:
-بخش های speaking و listening آزمون پایانی) مجموعاً 5 نمره از بیست( یک تا دو هفته پیش از آغاز
امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد. مابقی آزمون ) 12 نمره( در روز امتحان پایانی برگزار خواهد شد.
-اکیداً توصیه می گردد که بخش صحبت کردن توسط دبیر محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به
مدیر واحد آموزشی تحویل گردد.
-بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی به صورت کلاسی برگزار میشود. لازم است برگه
بخش گوش دادن به برگه امتحان پایانی الصاق و فایل صوتی مربوطه در قالب لوح فشرده به مدیر واحد آموزشی
تحویل گردد.
– برای تسهیل در طراحی سؤال مهارتهای نوشتاری و خوانداری دوازده نمرهای، این آزمون از 24 نمره طراحی و
نمره نهائی تقسیم بر دو میگردد.

تبصره:نوبت دوم پایه دوازدهم (آزمون نهایی):

-در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون باید به صورت سراسری و در همان روز آزمون
نهایی و در ابتدای آن برگزار گردد.
-آزمون مهارت صحبت کردن در نوبت دوم این پایه تحصیلی، باید در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبیر محترم
بر اساس چک لیستهای استاندارد برگزار گردد.
بارم بندی نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است:
* مهارت شنیداری  (listening)   دوازده نمره
* مهارت خوانداری (reading) هشت نمره
* مهارت نوشتاری (writing) هشت نمره
* واژگان ( vocabulary) شش نمره
* دستور زبان (grammar) شش نمره

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (کاربرد اتحاد چاق ولاغر)

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 28

کتاب درسی ریاضی و آمار دو

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید