Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

تربیت بدنی دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی

بارم بندی درس تربیت بندی

بارم بندی درس تربیت بندی

بارم بندی درس تربیت بندی

بارم بندی درس تربیت بندی

دوستان در این نوشته بارم بندی درس تربیت بدنی

مربوط به پایه  دهم سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی درس تربیت بندی
بارم بندی درس تربیت بندی

نكته:

در صورت اجراي بخش اختياري برنامه ( تفريحات سالم در طبيعت) بارم بندي بخش

“مشارکت فعال در تمرينات آمادگي جسماني و حرکتي و بازي هاي ورزشي” به شرح زير تغيير مي کند:

مشارکت فعال در تمرينات آمادگي جسماني و حرکتي و بازي هاي ورزشي(2نمره)

تفريحات سالم در طبيعت(2نمره)

 

رویکردی بر درس تربیت بدنی:

تغذیه ناسالم و زندگی بی تحرک از جمله عوامل مهمی هستند که شیوع بیماریهای غیرواگیر را افزایش داده است.

از طرف دیگر یکی از مسائلی که در حال حاضر تالش جدی را طلب میکند، بحث سبک زندگی است که عالوهبر

رعایت سبک ایرانی ـ اسالمی آن، توجه به فعالیت و تحرک از مواردی است که در سالمت افراد جامعه تأثیرگذار است.

در دنیای امروز و در زندگی کنونی جوانان و نوجوانان کشور ما، مصرف تغذیه ناسالم )از جمله فستفودها و تنقالت

با ارزش غذایی پایین(، دنیای مجازی و فناوری اطالعات بیشترین حجم اوقات فراغت را به خود اختصاص داده است

و اگر روشهای غلط آموزشی را نیز به آن اضافه کنیم، همگی شرایطی را فراهم میکنند که بیتحرکی روز بهروز

بیشتر و بیشتر میشود. در آن سوی، تمایل به داشتن بدنی خوشفرم و قهرمانپروری در این افراد، شیوع استفاده از

روشهای تمرینی نامناسب و مصرف بی رویه مکملها و متأسفانه مواد نیرو زا را افزایش داده است. این عوامل همگی

سالمت و آینده این قشر مولد و پشتوانهساز مملکت را به خطر میاندازد.

بهنظر میرسد که نظام آموزشی کشور میتواند در کاهش این معضالت در جامعه جوان تأثیر بسزایی داشته باشد.

ً دانشی و … همگی در روند

اطالعرسانی مناسب، ارائه الگوهای علمی و مورد تأیید و تغییر روشهای آموزشی صرفا

اصالح شرایط و رفتن به سمت و سوی یک سبک زندگی مناسب اثربخش میباشد.به نظر می رسد که نظام آموزشی کشور می تواند در کاهش این معضلات در جامعه جوان تأثیر بسزایی داشته باشد.

اطلاع رسانی مناسب، ارائه الگوهای علمی و مورد تأیید و تغییر روش های آموزشی صرفا دانشی و … همگی در روند

اصلاح شرایط و رفتن به سمت و سوی یک سبک زندگی مناسب اثربخش می باشد.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *