دهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیهنر

بارم بندی درس هنر

بارم بندی درس هنر

بارم بندی درس هنر

دوستان در این نوشته بارم بندی درس  هنر

مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98 قرار دادم.

در زیر فهرست این کتاب را برتون قرار دادم.

بارم بندی درس هنر

نكات قابل توجه:

الف) ارزشيابي اين کتاب به صورت فرايندمحور ميباشد.

ب )دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدريس ميشود.

ج) رعايت تقدم و تأخر تدريس پودمانها با توجه به پيوستگي مطالب بر عهده معلم خواهد بود.

بارم بندی درس هنر

توضيحات مربوط به شمارههاي داخل جدول:

1- بيان ايده ها وافكار ،ارائه پيشنهاد ،پاسخ به سوالات ، همفكري وهمكاري درگروه

2- بررسي آثار هنري وتشريح آنها از نظر زيبايي شناسي در حد مطالب کتاب وتوان دانش آموزان ،تشريح يك

اثر از نظرفرم ،موضوع ومحتوا،بيان تاثير احساسي اثر برمخاطب،بررسي رابطه اثر هنري و موضوع ،مقايسه

آثار هنري وسبك هاي مختلف، خلق اثر هنري ،تحقيق وپژوهش وارائه آن به صورت کنفرانس ،شرکت در

فعاليتهاي گروهي،تهيه فيلم ،عكس نمايش ، نقاشي،کولاژ،عكاسي ،فيلم برداري ،نمايش،برگزاري نمايشگاه

، شناسايي ميراث فرهنگي بومي و هنرمندان بومي وارائه آن درکلاس به صورت کنفرانس،فيلم ،يا فتن ميراث

غير ملموس بومي وارائه درکلاس،بهسازي محيط مدرسه،خانه ،…..

3- تحليل آثار هنري درحد توان دانش آموزان واطلاعات ارائه شده درکتاب معلم ميباشد براي اين کار دبير

ميتواند يك اثر هنري را در ويدئو پرژکتور نمايش دهد ويا در اندازه بزرگ روي تخته نصب نمايد ……. و

از دانش آموزان بخواهد که تحليل خود را درمورد اثر بيان نمايند

رویکرددی بر درس هنر:

در سال هاي گذشته سعي كرديم به شما كمك كنيم تا زيبايي هاي
محيط پيرامونتان را بهتر ببينيد و با توجه به استعدادها، توانايي ها و
علايق خود در رشته هاي مختلف هنری، به خلق زيبايي ها بپردازيد.
اگر سواد را بيان معنا و انتقال آن به ديگران بدانيم، حجم عظيمي از
اين انتقال معنا نه تنها از طريق خواندن، نوشتن و حساب، كردن كه
از طريق تجربۀ زيبايي شناسي صورت مي گيرد و تنها اين تجربه است
كه به زندگي معنا و مفهوم مي دهد. كسي كه اوج زيبايي هاي طبيعت
و عظمت خلقت پروردگار را درك كرده باشد، زيبايي خيرهك ننده
كاشيك اري هايا صفهان را قدر بگذارد، خط شكسته و نستعليق را بشناسد ،
مولوي، خيام و حافظ را زير لب زمزمه كند و در برابر آواهاي دل انگيز سكو ت
اختيار كرده، گوش فرا دهد، اين فرد به درستي زندگي خواهد كرد.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 21 قدیم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص61

مدیر مدیر

سوال امتحانی تابع رادیکالی

کتاب درسی هندسه دو

دیدگاهی بنویسید