دين و زندگي 2 انسانیرشته انسانییازدهم

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس دین وزندگی دو  رشته  انسانی

پایه یازدهم (رشته علوم انسانی دوره دوم متوسطه) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

الف: ارزشيابي مستمر

 قرائت قرآن كريم(4نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل5 تا 7 سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل
(پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني0.25از چهارنمره کم می شود.

-در صورتي كه دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميكند به ازاي هر حرف 0.251 وحداكثر يك نمرهاز قرائت اوكسر ميشود

-درصورتي كه دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از0.5نمره تا 1نمره از نمره قرائت اوكسرميشود.-

– چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخوانداز0.5نمره تا 1نمره به نمره قرائت او افزوده ميشود.

2-انجام فعاليتهاي داخل درس و پرسش از متن(8نمره):
– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كلاس كه در هر درس با عناويني مانند :تدبر، فعاليت كلاسي, بررسيو مقايسه مشخص شده اند.
– سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .

3-پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق( 3 نمره):

– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي
– سؤال هايي كه دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد

4-مشاركت در كار گروهي و گفت و گوها ( 5 نمره)

تذكر: دانشآموزاني كه برخي از كارهاي بخش پیشنهادكتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي،

هنري وتحقيقي ديگري را انجام مي دهند2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف 20نمره)در هر نوبت تحت عنوان

 خلاقيتهاي علمي و هنري اضافه ميگردد. 

ب: ازرشيابي پاياني
-1 امتحان قرائت قرآن كريم(4نمره):

ازهردانشآموز در هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه
نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.

2-امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره)

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

توجه:
-1 از بخش هاي زير در ارزشيابي ها(پاياني و مستمر) سوالي طرح نمي شود :
ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سوالات شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي و فعاليتهايي كه با
علامت ستاره مشخص شده اند.
2- آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كلاس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش
آموزان پرسيده مي شود( 4 نمره) .

همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است
جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار
داده شده است.

بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي
ورودي دانشگاه ها از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود.

3- به جز آيات و رواياتي كه با علامت خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات
و ترجمه هايي كه در داخل متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد.
بنابر اين نبايد از اين آيات يا روايات ،سوال به گونه اي طراحي شود كه لازمه آن حفظ كردن عين آيه و روايت و
ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام آن ها سوال طراحي شود.

4- از درس هفتم تا درس چهاردهم، ويژه دانش آموزان شيعه است و دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين
درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي) 2( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضميمه سوال طرح نماید.

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

آیتم های مشابه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 50

مدیر مدیر

کتاب درسی نگارش یک

مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

بارم بندي درس احكام 1

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص107

دیدگاهی بنویسید