دهم رشته تجربی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی(1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

وستان در این نوشته بارم بندی زیست شناسی (1)

مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی زیست شناسی (1)

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.

ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال

تحصیلی انجام می شوداین ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر

فعالیت و براساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت ها ، مانند ارائه گزارش ، مشارکت در بحث های گروهی ،

پاسخ به پرسشهای کتبی و شفاهی انجام میشود. نمرۀ این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال)

20 نمره است.

ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صورت آزمون کتبی انجام می شود . در نوبت اول 20 نمره( آن از قسمت اول کتاب

 تا آخر گفتار 2 فصل چهار، آخرصفحه 14 ) طراحی شود . در نوبت دوم پنج نمره از قسمت اول و 15 نمره از قسمت

دوم کتاب، و در نوبت شهریور 20 نمره مطابق با جدول زیر طراحی می شود.

توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید ، واژه شناسی ، پاورقی ها و

پیوست های آخرکتاب در همه آزمون ها ممنوع است .

بارم بندی زیست شناسی(1)

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

Related posts

کتاب درسی جامعه شناسی (1)

گام به گام دهم انسانی فصل سه ص 79

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 13

مدیر بهینه ساز سیستم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید