دهمرشته تجربیزیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی(1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

وستان در این نوشته بارم بندی زیست شناسی (1)

مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی زیست شناسی (1)

ارزشيابي از دانش آموزان در اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.

ارزشيابي مستمر براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانش آموزان در کلاس يا خارج از کلاس و در طول سال

تحصيلي انجام مي شوداين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر

فعاليت و براساس عملكرد دانش آموزان در انجام فعاليت ها ، مانند ارائه گزارش ، مشارکت در بحث هاي گروهي ،

پاسخ به پرسشهاي کتبي و شفاهي انجام ميشود. نمرۀ اين ارزشيابي براي هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال)

20 نمره است.

ارزشيابي پاياني در دو نوبت به صورت آزمون کتبي انجام مي شود . در نوبت اول 20 نمره( آن از قسمت اول کتاب

 تا آخر گفتار 2 فصل چهار، آخرصفحه 14 ) طراحي شود . در نوبت دوم پنج نمره از قسمت اول و 15 نمره از قسمت

دوم کتاب، و در نوبت شهريور 20 نمره مطابق با جدول زير طراحي مي شود.

توجه داشته باشيد كه طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد ، واژه شناسي ، پاورقي ها و

پيوست هاي آخركتاب در همه آزمون ها ممنوع است .

بارم بندی زیست شناسی(1)

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص78

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص69

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 35

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 14

مدیر مدیر

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید