دهم علوم و معارف قرآنی (1) رشته علوم ومعارف اسلامی

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

درس علوم و معارف قرآنی پایه دهم در هر ترم به دو صورت ارزشیابی میشود :
الف – ارزشیابی مستمر
ب – ارزشیابی پایانی

الف – ارزشیابی مستمر
نمره ارزشیابی مستمر دانش آموز با توجه به میزان مشارکت وی در فعالیتهای یادگیری و در فرایند آموزش تعیین
می شود. اهمّ این فعالیتها در این درس، عبارت است از:
.1 اعلام آمادگی برای خواندن، آیات و عبارات از روی کتاب درسی
.2 مشارکت در کار گروهی به منظور فهم بیش تر موضوعات و مطالب هر درس
.3 مشارکت در جمع خوانی آیات درسی و همراهی با قرائت الگو
.4 انجام فعالیتهای کلاسی بخش های مربوط به قواعد تجویدی و علوم قرآنی
.4 حفظ نسبی سوره های منتخب کتاب درسی
.5 آزمونهای شفاهی و کتبی طول ترم

ب – ارزشیابی پایانی
ارزشیابی پایانی از دانشآموزان پایه دهم در پایان هر نوبت به شرح زیر انجام میشود :

 

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

چند نکته :

-1 دروس 1 تا 6 کتاب علوم و معارف قرآنی در آزمون نوبت اول مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

-2 از دروس 4 تا 12 این کتاب در آزمون نوبت اول ارزش یابی به عمل می آید.

تبصره : بهتر است در آزمون شفاهی ( قرائت و تجوید ) از 5 سطر مورد سؤال، حدود سه سطر از دروس نوبت

اول و بقیه از دروس نوبت دوم پرسیده شود.

-3 هر دانش آموز میتواند با توجه به هر یک از موارد زیر، از امتیاز تشویقی بهره مند شود :

-1 قرائت آیات درس شبیه نوار آموزشی

-2 حفظ تمامی سوره های منتخب کتاب درسی

-4 در ارزش یابی مستمر و پایانی از سهل انگاری و نیز سختگیری بپرهیزید؛ ارزش یابی نباید موجب تضعیف

علاقه دانش آموزان به این درس شود. از اینرو, باید از سختگیری های بیجا پرهیز کرد یا به نحوی ارزش یابی را

انجام داد که دانش آموزان, آن را جزئی از فرایند یادگیری احساس کنند تا محیط اضطراب آور، همراه با فشار روانی

ایجاد نشود.

-4 مهارت قرائت و روان خوانی قرآن، به تدریج کسب میشود, از اینرو, نباید انتظار داشت که همه دانش آموزان

این مهارت را در زمان تدریس به طور کامل کسب کنند. هر دانش آموز با توجه به استعداد خود, این مهارت را به تدریج در دروس بعدی به دست می آورد

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص84

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 21

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 10

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید