دهم علوم و معارف قرآنی (1) رشته علوم ومعارف اسلامی

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

درس علوم و معارف قرآني پايه دهم در هر ترم به دو صورت ارزشيابي ميشود :
الف – ارزشيابي مستمر
ب – ارزشيابي پاياني

الف – ارزشيابي مستمر
نمره ارزشيابي مستمر دانش آموز با توجه به ميزان مشارکت وي در فعاليتهاي يادگيري و در فرايند آموزش تعيين
مي شود. اهمّ اين فعاليتها در اين درس، عبارت است از:
.1 اعلام آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي کتاب درسي
.2 مشارکت در کار گروهي به منظور فهم بيش تر موضوعات و مطالب هر درس
.3 مشارکت در جمع خواني آيات درسي و همراهي با قرائت الگو
.4 انجام فعاليتهاي کلاسي بخش هاي مربوط به قواعد تجويدي و علوم قرآني
.4 حفظ نسبي سوره هاي منتخب کتاب درسي
.5 آزمونهاي شفاهي و کتبي طول ترم

ب – ارزشيابي پاياني
ارزشيابي پاياني از دانشآموزان پايه دهم در پايان هر نوبت به شرح زير انجام ميشود :

 

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

چند نكته :

-1 دروس 1 تا 6 کتاب علوم و معارف قرآني در آزمون نوبت اول مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.

-2 از دروس 4 تا 12 اين کتاب در آزمون نوبت اول ارزش يابي به عمل مي آيد.

تبصره : بهتر است در آزمون شفاهي ( قرائت و تجويد ) از 5 سطر مورد سؤال، حدود سه سطر از دروس نوبت

اول و بقيه از دروس نوبت دوم پرسيده شود.

-3 هر دانش آموز ميتواند با توجه به هر يك از موارد زير، از امتياز تشويقي بهره مند شود :

-1 قرائت آيات درس شبيه نوار آموزشي

-2 حفظ تمامي سوره هاي منتخب کتاب درسي

-4 در ارزش يابي مستمر و پاياني از سهل انگاري و نيز سختگيري بپرهيزيد؛ ارزش يابي نبايد موجب تضعيف

علاقه دانش آموزان به اين درس شود. از اينرو, بايد از سختگيري هاي بيجا پرهيز کرد يا به نحوي ارزش يابي را

انجام داد که دانش آموزان, آن را جزئي از فرايند يادگيري احساس کنند تا محيط اضطراب آور، همراه با فشار رواني

ايجاد نشود.

-4 مهارت قرائت و روان خواني قرآن، به تدريج کسب ميشود, از اينرو, نبايد انتظار داشت که همه دانش آموزان

اين مهارت را در زمان تدريس به طور کامل کسب کنند. هر دانش آموز با توجه به استعداد خود, اين مهارت را به تدريج در دروس بعدي به دست مي آورد

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص75

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 14

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 46

بارمبندی تاریخ اسلام یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه