دهمفارس ونگارش (1)

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

دوستان در این نوشته ،بارمبندی درس بارم بندی فارسی ونگارش (1)

پايه دهم متوسطه دوم (رشته هاي ، فني حرفه اي و كاردانش)

سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنی

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

– سوال هاي معنايي و دستوري بايد درارزش املايي ندارد.تشديد  ، – در املاي واژگان

– گسسته يا پيوسته نويسي واژههايي که ساخت ترکيبي دارند)

مانند کتابخانه يا کتابخانه(، يكسان است و ارزش املايي ندارد.

– در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛ سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود.

– در آزمون ها و پرسشهاي فرايندي که در جريان يادگيري کلاسي به صورت شفاهي برگزار ميشود،

به موضوعهاي خوانشي يا پاره مهارتهاي خوانداري)

مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و… ( و فنّ بيان بايد

توجّه شود.

بارمبندی فارسی ونگارش (1)

– زمان تدريس اين کتاب، 2 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است.

– نمره پا ياني: فارسي10 نمره + نگارش10 نمره = 20

– درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از کل کتاب طرح خواهد شد.

رویکردی بر کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ايراني و به تعبير دقيق و زيباي مقام معظم رهبري،
« رمز هويتّ ملي ماست ». زبان فارسي كيي از چند زبان فاخري است كه از گذشته هاي
دور، آثار ارزشمندي از آن برجاي مانده است. اين زبان كه دربردارنده ارزش هاي والاي
انساني است، قرن هاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير
و بين النهرين و تمام شبه قارّۀ هندوستان بوده است. نه تنها ايرانيان علاقه مند كه بسياري
از غير ايرانيان اين زبان را فرا گرفته، به آن شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي
است كه بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است.
برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه وري
است كه با بهره گيري از زلال فرهنگ اسلامي، آثاري ماندگار و پرمايه را به يادگار نهاده اند.
مطالعۀ دقيق و عميق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق هاي شفاف و
روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسي زبان و ادبيّات
فارسي در نظام آموزشي ايران اسلامي، جايگاهي ارزشمند دارد؛ چرا كه از يك سو حافظ
ميراث فرهنگي و از سوي ديگر مؤثرترين ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش هاي اعتقادي ،
فرهنگي و ملي است.
در جهان امروز، نوشتن كيي از مهار تهاي بهتر زيستن است؛ توانايي بيان مقصود در
قالب نوشته، نياز اوّلية زندگي اجتماعي و مؤثرّترين راه ارتباطي در فضاي رسان ههاي نوپديد
است. هرکتاب، درحقیقت، تجرب های از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتا بهای
مناسب، م یتواند سرمشق درس تاندیشی و آسا ننویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از شیو ههای
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانای یهای ذهن و زبان است. نویسنده نيز با خواندن،
اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباو ةفکری خود دست م ییابد. به بيان ديگر، نوشتن، فرزندِ
خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانای یهای ذهن ما بیشتر نیرو م یگیرد وکارِ نوشتن
برای ما آسا نتر می شود.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

کتاب درسی جامعه شناسی یک

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص30

بارم بندی جامعه شناسی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

مدیر مدیر

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

دیدگاهی بنویسید