دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی فارسی (1)

بارم بندی فارسی (1)

بارم بندی فارسی(1)

بارم بندی فارسی(1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی فارسی(1)

متوسطه نظری(ریاضی ،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

 

بارم بندی  فارسی (1):

بارم بندی فارسی(1)

تذکر در موردبارم بندی فارسی (1):

 

1-سوال هاي معنايي و دستوري از کتاب فارسی دهم بايد درجمله پرسیده شوند.

2-در املاي واژگان با توجه به ارزشیابی فارسی (1)،تشدیدارزش املايي ندارد.

3-گسسته يا پيوسته نويسي واژه هايي که ساخت ترکيبي دارنددارندمانند( کتابخانه يا کتابخانه)يكسان است و ارزش املایی ندارند.

4-در حفظ شعر کتاب درسی فارسی (!)، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛ سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود.

5- در آزمون ها و پرسشهاي فرايندي که در جريان يادگيري کلاسي به صورت شفاهي برگزار ميشود، به موضوعهاي

خوانشي يا پاره مهارتهاي خوانداري)مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و… ( و فنّ بيان) بايدتوجّه شود.

– بارم آزمون نوبت دوم  فارسی (1)،به نسبت6 (نمره نوبت اول)/ 14 نمره(نوبت دوم) و شهريور از کل کتاب فارسی دهم خواهد بود.

رویکردی بر کتاب درسی وارزشیابی فارسی (1):

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی

ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است.  

برنامة درسی زبان وادبیات فارسی نظام آموزشی ایران ، جایگاهی

ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.

 روش های مطالعه با توجه به ارزشیابی فارسی (1)):

1-مطالعه تاریخ ادبیات هر درس از فارسی (1)

2-روخوانی شعر ها ی کتاب درسی فارسی (1) و توجه به معنای آن ها

3-یادگیری معنی لغات جدید

4-کشف آرایه های ادبی در هر شعر درس فارسی دهم

5-مطالعه ویادگیری تمرینات 

امیدوارم با مطالعه بارم بندی فارسی(1) در امتحانات موفق عمل کنید.
 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص106

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 13

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

کتاب درسی اقتصاد دهم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 47

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه