دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی فارسی (1)

بارم بندی فارسی (1)

بارم بندی فارسی(1)

بارم بندی فارسی(1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی فارسی(1)

متوسطه نظری(ریاضی ،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

 

بارم بندی  فارسی (1):

بارم بندی فارسی(1)

تذکر در موردبارم بندی فارسی (1):

 

1-سوال های معنایی و دستوری از کتاب فارسی دهم باید درجمله پرسیده شوند.

2-در املای واژگان با توجه به ارزشیابی فارسی (1)،تشدیدارزش املایی ندارد.

3-گسسته یا پیوسته نویسی واژه هایی که ساخت ترکیبی دارنددارندمانند( کتابخانه یا کتابخانه)یکسان است و ارزش املایی ندارند.

4-در حفظ شعر کتاب درسی فارسی (!)، از آوردن جای خالی باید پرهیز کرد؛ سروده کامل یا بخشی از آن خواسته شود.

5- در آزمون ها و پرسشهای فرایندی که در جریان یادگیری کلاسی به صورت شفاهی برگزار میشود، به موضوعهای

خوانشی یا پاره مهارتهای خوانداری)مانند لحن، تکیه، مکث و درنگ، فراز و فرودهای آوایی و… ( و فنّ بیان) بایدتوجّه شود.

– بارم آزمون نوبت دوم  فارسی (1)،به نسبت6 (نمره نوبت اول)/ 14 نمره(نوبت دوم) و شهریور از کل کتاب فارسی دهم خواهد بود.

رویکردی بر کتاب درسی وارزشیابی فارسی (1):

آثار ادبی ایران، آیینه اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی

ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است.  

برنامه درسی زبان وادبیات فارسی نظام آموزشی ایران ، جایگاهی

ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.

 روش های مطالعه با توجه به ارزشیابی فارسی (1)):

1-مطالعه تاریخ ادبیات هر درس از فارسی (1)

2-روخوانی شعر ها ی کتاب درسی فارسی (1) و توجه به معنای آن ها

3-یادگیری معنی لغات جدید

4-کشف آرایه های ادبی در هر شعر درس فارسی دهم

5-مطالعه ویادگیری تمرینات 

امیدوارم با مطالعه بارم بندی فارسی(1) در امتحانات موفق عمل کنید.
 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 58

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید