دهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضینگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی  نگارش (1)

متوسطه نظری(ریاضی ،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

بارم بندی نگارش (1):

بارمبندی نگارش (1)

درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از کل کتاب طرح خواهد شد

رویکردی بر کتاب درسی نگارش (1) ونحوه ارزشیابی نگارش دهم

زبان فارسی یكی از چند زبان فاخری است كه از گذشته های دور،
آثار مكتوب ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان كه دربردارندۀ
ارزش های والای انسانی است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی
بخش وسیعی از جهان، از آسیای صغیر و بین النهرین تا تمام شبه قارۀ
هندوستان بوده است. نه تنها ایرانیان علاقه مند كه بسیاری از غیر ایرانیان،
این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند. زبان فارسی،
حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، « رمز
هویت ملیّ ماست »؛ پس بر ماست كه آن را گرامی بداریم؛ خوب بشناسیم
و خوب بشناسانیم.
در جهان امروز، نوشتن یكی از مهار تهای بهتر زیستن است؛ چرا كه
توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیة زندگی اجتماعی و مؤثرّترین
راه ارتباطی در فضای رسان ههای نوپدید است. هرکتاب، درحقیقت،
تجرب های از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتا بهای مناسب،
م یتواند سرمشق درس تاندیشی و آسا ننویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از
شیو ههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانای یهای ذهن و زبان
است. نویسنده نیز با خواندن، اندیشیدن و نوشتن،

به آفرینش نوباو ةفکری خود دست می یابد. به بیان دیگر نوشتن، فرزندِ خواندن است.

هرچه بیشتر بخوانیم،توانای یهای ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وکارِ نوشتن برای ما آسا نتر می شود.
كتاب « نگارش » در هشت درس سازماندهی شده ا ست.ست.ب ا توجّهب ه زمانا ختصاص یافته
به این درس، میزان تقریبی ساعت آموزشی مؤثرّ، حدود 48 زنگ در 24 هفتۀ آموزشی
در سال است؛ بنابراین، پیشنهاد م یشود فرایند یاددهی یادگیری هر درس در
سه جلسه )آموزش، تمرین و نگارش، بررسی و نقد برای تثبیت آموخت هها( طرّاحی
و تنظیم شود. یكی از ویژگ یهای این كتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهی
محتوا، آوردن نمون ههایی از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است.

یادآور می شویم كه بنیاد نوشتن و تولید متن، فعّالیتی فردی است؛ امّا مراحل پیش
از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعی و گروهی باشد؛ بنا براین، فرایندی سه
مرحله ای پیش رو خواهیم داشت:
الف) پیش از نوشتن
ب) نوشتن
پ)پس از نوشتن

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

کتاب درسی هندسه دو

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 23

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم حل معادله درجه دو به روش مربع کامل

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

مدیر مدیر

بارم بندی درس انگلیسی 1

دیدگاهی بنویسید