دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی نگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

بارم بندی نگارش (1)

دوستان در این نوشته ،بارم بندی  نگارش (1)

متوسطه نظری(ریاضی ،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

بارم بندی نگارش (1):

بارمبندی نگارش (1)

درآزمون های نوبت دوم و شهریورماه، سؤال از کل کتاب طرح خواهد شد

رویکردی بر کتاب درسی نگارش (1) ونحوه ارزشیابی نگارش دهم

زبان فارسی یکی از چند زبان فاخری است که از گذشته های دور،
آثار مکتوب ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان که دربردارندۀ
ارزش های والای انسانی است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی
بخش وسیعی از جهان، از آسیای صغیر و بین النهرین تا تمام شبه قارۀ
هندوستان بوده است. نه تنها ایرانیان علاقه مند که بسیاری از غیر ایرانیان،
این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. زبان فارسی،
حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، « رمز
هویت ملیّ ماست »؛ پس بر ماست که آن را گرامی بداریم؛ خوب بشناسیم
و خوب بشناسانیم.
در جهان امروز، نوشتن یکی از مهار تهای بهتر زیستن است؛ چرا که
توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیه زندگی اجتماعی و مؤثرّترین
راه ارتباطی در فضای رسان ههای نوپدید است. هرکتاب، درحقیقت،
تجرب های از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتا بهای مناسب،
م یتواند سرمشق درس تاندیشی و آسا ننویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از
شیو ههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانای یهای ذهن و زبان
است. نویسنده نیز با خواندن، اندیشیدن و نوشتن،

به آفرینش نوباو هفکری خود دست می یابد. به بیان دیگر نوشتن، فرزندِ خواندن است.

هرچه بیشتر بخوانیم،توانای یهای ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وکارِ نوشتن برای ما آسا نتر می شود.
کتاب « نگارش » در هشت درس سازماندهی شده ا ست.ست.ب ا توجّهب ه زمانا ختصاص یافته
به این درس، میزان تقریبی ساعت آموزشی مؤثرّ، حدود 48 زنگ در 24 هفتۀ آموزشی
در سال است؛ بنابراین، پیشنهاد م یشود فرایند یاددهی یادگیری هر درس در
سه جلسه )آموزش، تمرین و نگارش، بررسی و نقد برای تثبیت آموخت هها( طرّاحی
و تنظیم شود. یکی از ویژگ یهای این کتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهی
محتوا، آوردن نمون ههایی از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است.

یادآور می شویم که بنیاد نوشتن و تولید متن، فعّالیتی فردی است؛ امّا مراحل پیش
از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعی و گروهی باشد؛ بنا براین، فرایندی سه
مرحله ای پیش رو خواهیم داشت:
الف) پیش از نوشتن
ب) نوشتن
پ)پس از نوشتن

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 2

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو)

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید