آشنایی با مبانی ریاضیاتآمار و احتمالرشته ریاضیقوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)مجموعه زیرمجموعهیازدهم

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

موضوع:

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

من دبیر ریاضی مدارس نمونه و تیز هوشان هستم.چند روز پیش برای دانش آموزان سوالات تستی از گزینه دو مرحله پنجم تهیه کردم تا هم مروری بر مطالب درسی بشه و هم توانایی حل مسائل تستی پیدا کنند .از اتفاق به سوالی در مورد جبرمجموعه ها رسیدیم .برای دانش آموزان این مسئله رو حل کردم.تصمیم گرفتم برای استفاده شما دانش آموز عزیز هم این مسئله را حل کنم.امیدوارم با حل این نوع از مسائل در درس ریاضی روزبه روز موفق تر باشید.در ضمن اگه مایل بودید ،نظر خودتون رو راجع به این پست برام بفرستید .منتظر نظرات سازندتون هستم.

صورت سوال:

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل:

برای حل این سوال باید تعریف اجتماع ،اشتراک و تفاضل دو مجموعه را بدانیم.همچنین بااستفاده از نمودار ون ،مجموعه خواسته شده را به دست بیاوریم . سپس نمودار ون هر گزینه را رسم کرده تا به جواب برسیم.

یاد آوری:

اجتماع دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند ،AUB مجموعه ای است که اعضای آن یا در Aاست،یا در مجموعه Bقرار دارند.

اشتراک دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند ،مجموعه ای است که آعضای آن هم در Aاست و هم در Bقرار دارند.

تفاضل دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند،A-B،مجموعه ای است که اعضای آن در Aهستند ولی در مجموعه Bقرار ندارند.

در ادامه برای یادگیری بیشتر، فیلم آموزشی این سوال را مشاهده فرمایید.

 

 

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص19

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 31

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص4

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 2

دیدگاهی بنویسید