حسابان یک

حسابان یک (حسابان یازدهم)

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز از این به بعد جزوه های حسابان یک استاد محمد رضا شب بو یی در این قسمت قرار می گیرد و شما می توانید به فایل ها دسترسی پیدا کنید
در این جلسه در مورد ادامه دنباله حسابی و هندسی ومقدمه حل معادله درجه دوم تدریس شده است

جلسه سوم را در زیر دانلود کنید.

دنلود جزوه جلسه سوم

گام به گام حسابان یک فصل یک درس یک

 

آزمون رایگان دنباله حسابی و هندسی را می توانید با لینک زیر شرکت کنید
لینک آزمون

 

جلسه چهارم در این جلسه رسم سهمی و بدست آوردن معادله درجه دوم از روی شکل توضیح داده شده است

دانلود جزوه جلسه چهارم

جلسه پنجم در این جلسه روش S و P و معادلات شبه درجه دوم توضیح داده شده است

دانلود جزوه جلسه پنجم

جلسه ششم در این جلسه ساخت معادله درجه دوم  و رابطه بین ریشه ها توضیح داده شده است

دانلود جلسه ششم

جلسه هفتم در این جلسه بحث روی ریشه های معادله درجه دوم انجام شد.

دانلود جلسه هفتم

 

گام به گام حسابان یک فصل یک درس دو

 

جلسه هشتم در این جلسه حل معادلات گویا تدریس شده است

دانلود جلسه هشتم

جلسه نهم و دهم در این جلسه حل معادلات گویا تکمیل شد و حل معادلات اصم  تدریس شده است

دانلود جلسه نهم

دانلود جلسه دهم

 

گام به گام حسابان یک فصل یک درس سه

 

جلسه یازدهم در این جلسه تابع قدر مطلق و چند ویژگی و رسم بعضی از توابع   تدریس شده است

دانلود جلسه یازدهم

 

گام به گام حسابان یک فصل یک درس چهار

جلسه دوازدهم در این جلسه رسم توابع  قدر مطلق و چند ویژگی باقی مانده   تدریس شده است

دانلود جلسه دوازدهم

 

جلسه سیزدهم در این جلسه رسم توابع  قدر مطلق و قسمتی از انتقال   تدریس شده است

دانلود جلسه سیزدهم

 

جلسه چهاردهم  و پانزدهم در این جلسه تابع  جزء صحیح و ویژگی ها و رسم توابع  جزء صحیح    تدریس شده است

دانلود جلسه چهاردهم و پانزدهم

 

جلسه شانزدهم در این جلسه دامنه تابع  تدریس شده است

دانلود جلسه شانزدهم

گام به گام حسابان یک فصل دوم درس یک

جلسه  هفدهم و هجدهم در این جلسه تابع  جزء صحیح و ویژگی ها و رسم توابع  جزء صحیح    تدریس شده است

دانلود جلسه هفدهم

دانلود جلسه هجدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو درس دو

 

جلسه  نوزدهم در این جلسه تابع وارون  تدریس شده است

دانلود جلسه نوزدهم

 

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

جلسه  بیستم و بیست و یکم در این جلسه ترکیب توابع  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و یکم

جلسه   بیست و دوم در این جلسه برد توابع  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و دوم

جلسه   بیست و سوم در این جلسه هندسه تحلیلی  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و سوم

جلسه   بیست و چهارم در این جلسه رفع اشکال تابع  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و چهارم

جلسه   بیست و پنجم در این جلسه حل سوالات امتحانی و درس فاصله نقطه از خط   تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و پنجم  

جلسه   بیست و ششم در این جلسه توابع نمایی و لگاریتم  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و ششم

جلسه  بیست و ششم  و هفتم در این جلسه حل معادلات لگاریتمی  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و ششمو هفتم

جلسه  بیست و هشتم  در این جلسه مثلثات یازدهم ریاضی درس اول  تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و هشتم 

جلسه  بیست و نهم  در این جلسه مثلثات یازدهم ریاضی درس دوم   تدریس شده است

دانلود جلسه بیست و نهم 

گام به گام حسابان یک فصل دوم درس چهار

کتاب درسی حسابان یک   1400 را می توانید از آدرسی زیر دانلود کنید

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 15

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

مدیر مدیر

سوال امتحانی تابع همانی

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 46

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید