حل تمرین حسابان ۲ فصل ۵ درس اول کار درکلاس صفحه ۱۲۴

حل تمرین حسابان 2 فصل 5 درس اول کار درکلاس صفحه 124

دوستان عزیز،در این نوشته،حل تمرین حسابان 2 فصل 5 درس اول کار درکلاس صفحه 124،براتون قرار دادم .

امیدوارم که با مطالعه این تمرینات بتونید نتیجه خیلی خوبی در امتحانات پایانی بگیرید.

منتظر نظرات خوبتون هستم.

تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع:

مقدار مشتق یک تابع در یک نقطه برابر است با شیب خط مماس بر نمودار تابع در آن نقطه.

از طرفی برای یک تابعو نمودار آن از جمله صعودی و نزولی f می توان ویژگی هایی از تابع f ′ آشنا شدیم.

اکنون خواهیم دید که با بررسی مشتق تابع می توان ویژگی هایی از تابع f ونمودار آن از جمله صعودی و نزولی بودن تابع را مشخص نمود.

قضیه:
فرض کنیم تابع fبر بازه [a,b] پیوسته و بر بازه (a,b) مشتق پذیر باشد در این صورت:

الف)اگر به ازای هر xدر(a,b)   

f ′ (x) > 0آنگاه تابع fبر [a,b] صعودی اکید می باشد.

ب)اگر به ازای هر xدر(a,b)  

f ′ (x) < 0 آنگاه تابع fبر [a,b]نزولی اکید می باشد.

پ)اگر به ازای هر xدر(a,b) 

،f ′ (x) = 0 آنگاه تابع fبر [a,b]یک تابع ثابت می باشد.

سوال:

حل تمرین حسابان 2 فصل 5 درس اول کار درکلاس صفحه 124

جواب 

حل تمرین حسابان 2 فصل 5 درس اول کار درکلاس صفحه 124

 

فعالیت صفحه 122 بازگشت به فصل 5 درس 1 تمرین صفحه 125

 

 

مطالعه بیشتر