دهم هندسه یک ویدیو

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها
(  فیلم آموزشی از حل دو مسئله هندسه دهم از فصل دو  درس3 هندسه یک   )
براتون قرار دادم.
بامطالعه این دوتست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

تشابه و کاربردهای آن

 

 

 

 

 

 

 

برای اینکه متوجه موضوع این دو ویدیو شوید خلاصه ای از قضیه تشابه مثلث ها رو براتون توضیح می دهم.

 

تشابه دو مثلث:

هنگامی دو شکل هندسی متشابه می گوییم که هم‌شکل باشند. یعنی در صورتی دو شکل هندسی را متشابه می‌نامیم که با استفاده از عملیاتی چون تغییر مقیاس، دوران، انتقال یا بازتاب بتوان یکی را به دیگری تبدیل کرد.

گاهی اوقات تشخیص تشابه دو شکل هندسی دشوار است؛ زیرا ممکن است نیاز به اعمال دوران، انتقال یا بازتاب محوری نیز باشد.

قضیۀ اساسی تشابه مثلثها:

اگر خط راستی موازی یکی از اضلاع مثلثیدو ضلع دیگر(یا امتداد آنها)را دردو نقطه قطع کند، مثلثی با آنها تشکیل میدهد که با مثلث اصلی متشابه استMN||BC ⇒ ∆AMN  ∼  ∆ABC

حال با توجه به قضیه اصلی تشابه مثلث هامی توانیم سه قضیه اصلیرا که حالت های نشابه را به شما نشان می دهد را توضیح دهیم.

راه های اثبات تشابه دو مثلث:

شما می توانید از یکی از حالت های زیر تشابه دو مثلث را اثبات کنید:

قضیه 1 :هرگاه دو زاویه از مثلثی، با دو زاویه از مثلث دیگر هم اندازه
باشند، دو مثلث متشابه اند.

قضیه 2 :هرگاه اندازه های دو ضلع از مثلثی با اندازه های دو ضلع از مثلث
دیگر متناسب باشند و زاویۀ بین آنها، هم اندازه باشند، دو مثلث متشابه اند

قضیۀ 3 :هرگاه اندازه های سه ضلع از مثلثی با اندازه های سه ضلع از
مثلث دیگر متناسب باشند، دو مثلث متشابه اند

 

 

بارم بندی دروس دهم

نوشته های مرتبط

بارم بندی تاریخ 1،ایران وجهان باستان

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 10

مدیر مدیر

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

کتاب درسی ریاضی یک

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه