انتخاب سردبیر دهم هندسه یک

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)
(  فیلم آموزشی از حل دو مسئله هندسه دهم از
فصل دو درس3 از کتاب درسی هندسه یک براتون قرار دادم.
بامطالعه این تست زیبای هندسه به مطالب زیر مسلط می شوید:
تشابه مثلث ها ورابطه آن با مساحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف قضیه تالس:

قضیهٔ تالس یکی از قضایای مهم در هندسه مقدماتی است که در اینجا صورت این قضیه را برای شما عزیزان می نویسیم :

اگر دو خط راستِ موازی با یکدیگر ، دو خط متقاطع را قطع کنند، آنگاه بر روی آن دو خط متقاطع پاره خط‌های متناسب ایجاد می‌شود.

بنابر این هرگاه چند خط موازی با استفاده از دو خط مورب، قطع شوند، نسبت‌های ایجاد شده روی آن‌ها با هم برابر‌ند.

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

چه نتیجه ای از جملات بالا می گیرید؟ جهت درک بهتر، این قضیه را با استفاده از خطوط قرمز و بنفشِ ارائه می دهم تا بهتر در ک کنید. می‌دهیم.

همان‌طور که می‌بینید این دو خط، راست هستند.

از طرفی خطوطِ‌ سبز رنگ موازی یکدیگراند. بنابراین رابطه زیر بین‌ طول پاره‌خط‌های ایجاد شده برقرار است.

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

در حقیقت حاصل تقسیم هر طولی از خط بالا به هر طولی از خط پایین که بین خطوط سبز رنگ قرار گرفته، برابر با عدد ثابتی است. منظور ما از این جمله رابطه زیر است:

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

تعمیم‌های قضیه تالس:

اگر خطی دو ضلع مثلثی را در دو نقطه قطع کند و با ضلع سوم آن موازی باشد، مثلثی پدید می‌آید که اندازهٔ ضلع‌های آن با اندازهٔ مثلث اصلی متناسب است.

نتایج قضیه تالس:
نتیجه 1:

هرگاه اندازۀ ارتفاع های دو مثلث برابر باشد، نسبت مساحت های آنها برابر با نسبت اندازۀ قاعده هایی است که این ارتفاع ها بر آنها
وارد شده است.

نتیجه 2:

اگر دو مثلث در یک رأس مشترک بوده و قاعدۀ مقابل به این رأس هاروی یک خط راست باشد، نسبت مساحت های آنها برابر با نسبت
اندازۀ قاعده های آنهاست.

بارم بندی دروس دهم

نوشته های مرتبط

کتاب درسی علوم وفنون ادبی یک

مدیر

کتاب درسی هنر

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص68

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص16قدیم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 47

مدیر مدیر

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه