انتخاب سردبیردرس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آندهمریاضی یکفصل 4: معادله ها و نامعادله هاویدیو

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(ریشه های معادله درجه دو)

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)
(  فیلم آموزشی از حل سه مسئله ریاضی دهم از
فصل چهار  درس1از کتاب درسی ریاضی یک)
براتون قرار دادم.
بامطالعه این سه تست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن

تعریف معادله درجه دو

معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله

درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:

ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR
واما روشهای حل این نوع معادله را بررسی می کنیم.
انواع روشهای حل معادله درجه دوم
برای حل معادله درجه دوم روشهای مختلف و زیادی وجود دارد که
مهمترین آنها عبارتند از:
  • تجزیه
  • روش ریشه گیری
  • روش کلی یا Δ
  • روش هندسی (رسم نمودار)
تجزيه
زماني که معادله درجه دوم را بتوان به صورت يک اتحاد دراورد(که مطالب ان را در درس چهارم فصل سه قرار داده ايم ) ميتوان
ريشه ها را تشخيص داد.حال با ارائه یک مثال می توان بهتر توضیح داد.
مثلا اگر اتحاد جمله مشترک يا  مربع يامزدوج يامکعب يا  فاکتوريل  را بتوان با تجزيه معادله درجه دوم

ساخت مي توان داخل هر کدام از پرانتزهاي حاصل از تجزيه رامساوي صفر قرار داد و مجهولات را در اين تساوي به دست اوريم

بنابر این اين اعداد حاصل ريشه هاي معادله يا به عبارت بهتر جواب مجهولات
ما هستندمثال:   x(3x)=0  از   x23x=0    فاکتور ميگيريم 
  x=0   ;   3x=0                x=3
ريشه گيري
در صورتي که عبارت رابتوان به اتحاد مزدوج تبديل کرد مي توان به دو روش عمل کرد بنابر این
اولي که روش تجزيه است که در پاراگراف قبل به خوبي توضيح داده شد و  اما
روش دوم که براي اتحادمزدوج راحت تر است اين روش ريشه گيري است اين روش به

جاي تبديل عبارت به اتحاد مستقيما ان را مساوي صفر گذاشته و حل ميکنيم تا جواب معادله حاصل شود

مثال : x29=0          x2=9              x=±3     
 دلتا يا Δ    
معمول ترين روش و کامل ترين انهاست که به صورت زير عمل ميکند :
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(ریشه های معادله درجه دو)
هندسي (يا نموداري )

اين روش با رسم معادله امکان پذير است و يا وقتي مسئله خود شکل معادله را داده ميتوان ازاين روش استفاده کرد بنابراین

هر جابا محور x برخورد دارد يکي از جواب هاي معادله را به ما مي دهد

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس یک

آیتم های مشابه

کتاب درسی نگارش یک

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 14

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص31

مدیر مدیر

کتاب درسی اقتصاد دهم

مدیر

دیدگاهی بنویسید