اعمال روی توابعتابعحسابان یکرشته ریاضییازدهم

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

این سوال به فصل دو ،درس چهار از کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته ریاضی مربوطه.

مطلب راجع به تقسیم دو تابع و روش پیدا کردنه دامنه اونهاست.امیدوارم باحل این سوال اشکالات خیلی از شما را برطرف کرده باشم.

منتظرنظرات خوبتون هستم.

توابع گویا در دنیای واقعی کاربردهای فراوانی دارند. به طور مثال میانگین تعدادوسایل نقلیه ای که

در یک صف منتظرورود به یک پارکینگ هستند از یک تابع گویا به دست می آید.

 

صورت سوال:

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل:

همان گونه که عمل های جمع ،ضرب ،تفریق ویا تقسیم در مورد دو عدد یا دو چند جمله ای انجام پذیر است،برای دو تابع نیز چنین اعمالی قابل انجام است.

یادآوری:

اگر fوgدو تابع باشند،توابع f/g,f*g,f-g,f+gبه صورت زیر تعریف می شوند:

 

 

 

 

در این سوال می خواهیم دامنه تابع g/fرا به دست آوریم .

باید توجه کنیم که مخرج کسر نباید صفر باشد و چون مخرج یک تابع کسری است ،پس هم صورت و هم مخرج تابع fنباید صفر باشند.از اینجا متوجه می شویم که گزینه های 1و2 نمی توانند جواب مسئله باشند.حال باید یکی از گزینه های 3یا 4 را به عنوان جواب به دست آوریم.اختلاف این دو گزینه در عدد 3 می باشد.عدد 3 را در تابع قرار می دهیم .چون در معادله صدق می کند پس گزینه 3 جواب سوال می باشد.

 

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 31

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص65

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 21

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

دیدگاهی بنویسید