تابعدنبالهدهمرشته تجربیرشته ریاضی

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

این سوال مربوط به دنباله و الگو از فصل یک ،درس 4از کتاب ریاضی یک می باشد.

لطفا در صورت تمایل بعد از خوندن این نوشته نظرتون رو برام بفرستید.

دنیای اطراف ما سرشار از الگوهای مختلفی است. به عنوان نمونه، پیدایش شبانه روزو تغییر فصول مختلف سال جلوه ای ازالگوی حاکم بر طبیعت است. 

از سوی دیگر نظم و قانونمندی های موجود در یک الگو به خودی خود برای ما جذاب است.
چه بسا ممکن است طرح های روی یک گل آفتابگردان، شکل های هندسی روی یک سطح کاشی کاری شده یامارپیچ های روی میوهٔ آناناس توجه شما را به خود جلب کرده باشد.

به طور کلی می توان گفت الگو یک ساختار منظم از اشکال، تصاویر، صداها،نمادها، وقایع یا اعداد است که

ممکن است تکرار شونده یا رشد کننده یا ترکیبی از این دو باشد.از طرف دیگر یکی از رسالت های مهم ریاضیات، مدل سازی کردن پدیده های طبیعی و پی بردن به الگوهای نهفته درآنهاست.

اهمیت این موضوع به قدری است که برخی از ریاضیدانان معتقدند که ریاضی عبارت است از علم مطالعهٔ الگوها.

صورت سوال:

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

ارائه حل:

یادآوری:

هر تعداد عدد را که پشت سرهم قرار می گیرند، یک دنباله می نامیم. این اعداد، جملات دنباله نامیده می شوند.توجه داریم که ممکن است جملات یک دنباله فاقد الگو باشند.

دنباله حسابی:

دنباله ای که در آن هر جمله به جز جمله اول با اضافه شدن عددی ثابت به جملهٔ قبل از خودش به دست می آید، یک دنبالهٔ حسابی نامیده می شود وبه آن عدد ثابت، قدر نسبت دنباله

می گویند.

دنباله هندسی:

دنباله ای است که در آن هر جمله به جز جملهٔ اول از ضرب جمله قبل از خودش در عددی ثابت و غیرصفر به دست می آید.این عدد ثابت را قدرنسبت دنباله می نامیم.

جمله اول هم باید غیرصفر باشد.

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص73

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص63

بارم بندی فیزیک (1)

بارم بندی نگارش (1)

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 43

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص81

دیدگاهی بنویسید