ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

برای مشاهده ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو(حل معادله درجه 2 وکاربردها)اینجا را کلیک کنید.

دوستان در این نوشته ،ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

که شامل حل کاردر کلاس ها ،فعالیت ها و تمرین های از ص35 تا ص 48 کتاب درسی آمار واحتمال یک

(معادل فصل یک از  ص19تا ص32 کتاب درسی چاپ سال 98)می باشد ، براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-آشنایی با معادله درجه دو

2-تجزیه به روش اتحاد مربع تفاضل دو جمله و یافتن ریشه  معادله درجه دو

3-تجزیه به روش اتحاد مربع فاکتور گیری ویافتن ریشه  معادله درجه دو

4-تجزیه به روش اتحاد یک جمله مشترک و یافتن ریشه معادله درجه دو

5-تجزیه به روش اتحاد مربع مجموع دو جمله و یافتن ریشه معادله درجه دو

6-تجزیه به روش اتحاد مزدوج وریشه گیری  و یافتن ریشه معادله درجه دو

 

خلاصه درس:

در سال قبل و در فصل اول این کتاب با مفهوم اتحاد و نیز با چند اتحاد جبری آشنا شدید و استفاده از
این اتحادها را در تجزیه عبارت های جبری آموختید. تعدادی از این اتحادها را برای حل معادله های درجه
دو به کار خواهیم برد. برای آنکه بتوانید فعالیت ص 35 کتاب درسی ریاضی وآمار یک را به راحتی حل کنید

باید صورت این اتحاد ها را کامل حفظ کنید،تابه راحتی بتوانید این گونه مسائل را حل نموده ،

همچنین در درس معادله درجه دو نیز از آن ها استفاده کنید.

برای یادآوری، این اتحادها را مرور می کنیم:

اتحاد مربع دو جمله ای:

\( {(a + b)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2} \)

اتحاد مربع تفاضل دو جمله ای:

\( {(a – b)^2} = {a^2} – 2ab + {b^2} \)

اتحاد مزدوج:

\( (a – b)(a + b) = {a^2} – {b^2} \)

اتحاد یک جمله مشترک:

\( (x + a)(x + b) = {x^2} + (a + b)x + ab \)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6

 

مطالعه بیشتر