UA-125485935-1
دهم ریاضی یک

ریاضی یک(ریاضی دهم ریاضی و تجربی)

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز از این به بعد جزوه های ریاضی استاد محمد رضا شب بو یی در این قسمت قرار می گیرد و شما می توانید به فایل ها دسترسی پیدا کنید

شما می توانید از اینجا آزمون اتحاد ها و تجزیه را به صورت رایگان شرکت کنید

اتحاد و تجزیه دهم متوسط سطح2

در این جلسه در مورد روش تجزیه و حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل تدریس شده است

جلسه ششم را در زیر دانلود کنید.

جزوه اول(1)

جزوه دوم(2)

جلسه هفتم و هشتم در مورد تعیین علامت درجه اول و رسم سهمی تدریس شده است

میتوانید جزوه جلسه مورد نظر را از زیر دانلود کنید.

جزوه اول(1)

جزوه دوم(2)

جلسه نهم در مورد تعیین علامت درجه دوم و حل نامعادله درجه اول و دوم تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس دو

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس سه

 

جلسه دهم در مورد قدر مطلق و دستگاه نامعادلات تدریس شده است

دانلود جزوه اول

دانلود جزوه دوم

 

  آزمون حل معادله درجه دوم و رسم سهمی با سطح متوسط در سایت قرار گرفت تا بتوانید به طور رایگان آزمون دهید
جلسه یازدهم در مورد نظریه مجموعه ها و روابط مهم درمورد اجتماع و اشتراک و متمم تدریس شده است

دانلود جزوه اول

دانلود جزوه دوم

جلسه دوازدهم و سیزدهم در مورد نظریه مجموعه ها و تدریس تفاضل و تفاضل متقارن و اصل شمول و عدم شمول  تدریس شده است

دانلود جلسه دوازدهم 

جزوه اول 

جزوه دوم

جلسه سیزدهم

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس دو

 

جلسه چهاردهم در مورد دنباله ها  تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس سه

جلسه پانزدهم در مورد دنباله های حسابی  تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

 

جلسه شانزدهم در مورد  مجموع دنباله های حسابی و قسمتی از دنباله هندسی   تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل یک درس چهار

جلسه هفدهم در مورد  دنباله هندسی   تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

جلسه هجدهم در مورد  مثلثات جلسه اول   تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس یک

 

جلسه نوزدهم در مورد  مثلثات درس دوم    تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو

جلسه بیستم در مورد  مثلثات درس سوم    تدریس شده است

جزوه اول

جزوه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس سه

 

کتاب ریاضی یک(ریاضی دهم)  1400 را می توانید از آدرسی زیر دانلود کنید

 

 

نوشته های مرتبط

بارم بندی درس تربیت بندی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص124

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 60

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 10

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 36

ارسال دیدگاه