تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع:

سوال امتحانی تابع ثابت

اهداف کلی:

1استفاده از تعریف تابع ثابت

2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع

صورت سوال یک:

سوال امتحانی تابع ثابت

 

ارائه حل:

می دانیم که تابع ثابت هر عضو دامنه را به یک وتنها یک عضو برد متناظر می کند.به عبارت دیگر برد، یک مجموعه تک عضوی می باشد.با توجه به اینکه در این سوال مقدارتابع ثابت kمی باشد پس هر عضو از دامنه به عدد k متناظر می شود.پس می توان نوشت:

\[ f(a)=k,f(b)=k,f(a+b)=k \]

نمودار یک تابع ثابت روی اعداد حقیقی یک خط موازی محور Xها خواهد بود.

برای حل قسمت ب باید به جای مقادیر تابع در تمامی نقاط داده شده عدد kرا جایگزین کنیم که پس از این کار به یک معادله درجه دو بر حسب kمی رسیم ،که پس از حل این معادله دو مقدار برای kبه دست می آید. 

\[ k^2=k\Rightarrow k^2-k=0\Rightarrow k(k-1)=0\Rightarrow k=0 \vee k=1 \]

 یادآوری:

1-یکی از روش های حل معادله درجه دو استفاده از فاکتور گیری می باشد .در این مسئله از این روش برای حل معادله استفاده کرده ایم.

2- اگر حاصل ضرب دو مقدار برابر صفر شود به این معنی است که یا عبارت اول صفر بوده است و یا عبارت دوم صفر می باشد.

برای یادگیری بهتر حل این سوال می توانیداز فیلم آموزشی که در زیر قرار داده ایم استفاده کنید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی تابع ثابت

صورت سوال سه:

سوال امتحانی تابع ثابت

 
 فیلم آموزشی حل سوال سه در ادامه قرار داده ایم برای یادگیری بیشتراز آن  استفاده کنید.

صورت سوال چهار:

سوال امتحانی تابع ثابت

می توانید از فیلم آموزشی سوال چهار  برای یادگیری بیشتر استفاده کنید.

Related posts

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 30

تعریف دنباله در ریاضی

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مدیر بهینه ساز سیستم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert