UA-125485935-1
تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع ثابت

سوال امتحانی تابع ثابت

موضوع:

سوال امتحانی تابع ثابت

اهداف کلی:

1استفاده از تعریف تابع ثابت

2-کاربرد تابع ثابت در حاصل ضرب دو تابع

صورت سوال یک:

سوال امتحانی تابع ثابت

 

ارائه حل:

می دانیم که تابع ثابت هر عضو دامنه را به یک وتنها یک عضو برد متناظر می کند.به عبارت دیگر برد، یک مجموعه تک عضوی می باشد.با توجه به اینکه در این سوال مقدارتابع ثابت kمی باشد پس هر عضو از دامنه به عدد k متناظر می شود.پس می توان نوشت:

\[ f(a)=k,f(b)=k,f(a+b)=k \]

نمودار یک تابع ثابت روی اعداد حقیقی یک خط موازی محور Xها خواهد بود.

برای حل قسمت ب باید به جای مقادیر تابع در تمامی نقاط داده شده عدد kرا جایگزین کنیم که پس از این کار به یک معادله درجه دو بر حسب kمی رسیم ،که پس از حل این معادله دو مقدار برای kبه دست می آید. 

\[ k^2=k\Rightarrow k^2-k=0\Rightarrow k(k-1)=0\Rightarrow k=0 \vee k=1 \]

 یادآوری:

1-یکی از روش های حل معادله درجه دو استفاده از فاکتور گیری می باشد .در این مسئله از این روش برای حل معادله استفاده کرده ایم.

2- اگر حاصل ضرب دو مقدار برابر صفر شود به این معنی است که یا عبارت اول صفر بوده است و یا عبارت دوم صفر می باشد.

برای یادگیری بهتر حل این سوال می توانیداز فیلم آموزشی که در زیر قرار داده ایم استفاده کنید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی تابع ثابت

صورت سوال سه:

سوال امتحانی تابع ثابت

 
 فیلم آموزشی حل سوال سه در ادامه قرار داده ایم برای یادگیری بیشتراز آن  استفاده کنید.

صورت سوال چهار:

سوال امتحانی تابع ثابت

می توانید از فیلم آموزشی سوال چهار  برای یادگیری بیشتر استفاده کنید.

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 26

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید