تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

سوال امتحانی تابع خطی در زوج مرتب

موضوع:

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

اهداف کلی:

1-تعریف تابع به کمک زوج مرتب 

2-محاسبه دامنه و برد تابع با استفاده از مجموعه زوج های مرتب

3- آشنایی با توابع خطی

4- رسم نمودار توابع خطی

صورت سوال یک:

سوال امتحانی تابع (24)

 

ارائه حل:

با توجه به دامنه وبرد تابع  ، اگر هر عضو دامنه را در عدد سه ضرب کنیم یک عضو از برد به دست می آید.پس ضابطه تابع به صورت y=3xمی باشد.برای رسم نمودار تابع نیز کافی است ،مختصات دو نقطه از تابع که در دامنه و برد وجود دارد را روی محور مختصات مشخص کنیم .با وصل کردن این دو نقطه به هم و امتداد آن نمودار این تابع نیز رسم می شود.

یادآوری:

هر تابع با یک متغیر ماند xاز درجه یک را یک تابع خطی می گویند .دامنه و برد این توابع کلیه اعداد حقیقی می باشد.صورت کلی این توابع به شکل

f(x)=ax+b می باشد.

نمودار تابع خطی:نمودار تابع خطی به شکل یک خط راست می باشد..با مشخص کردن دو نقطه از تابع  بر روی محور مختصات می توانیم نمودار این توابع را رسم کنیم.

شیب خط:به زاویه ای که هر خط با محور xها می سازد، شیب خط گفته می شود .در معادله خط به ضریب xکه همان عدد aمی باشد شیب خط می گویند.

 

 

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر ،می توانید فیلم آموزشی این سوال که در ادامه قرار داده ایم مشاهده نمایید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی تابع خطی در زوج مرتب

 

کاربر عزیز برای یادگیری بیشتر می توانید از فیلم  آموزشی این سوال استفاده کنید.

 

 

صورت سوال سه:

سوال امتحانی تابع خطی در زوج مرتب

کاربر عزیز برای یادگیری بیشتر می توانید از فیلم  آموزشی این سوال استفاده کنید.

 

صورت سوال چهار:

سوال امتحانی تابع خطی در زوج مرتب

 

کاربر عزیز برای یادگیری بیشتر می توانید از فیلم  آموزشی این سوال استفاده کنید.

 

صورت سوال پنج:

سوال امتحانی تابع خطی در زوج مرتب

کاربر عزیز برای یادگیری بیشتر می توانید از فیلم  آموزشی این سوال استفاده کنید.

 

 

نوشته های مرتبط

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 72

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

مدیر مدیر

بارم بندی درس دین وزندگی دو

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 70

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص11

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه