تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع رادیکالی

سوال امتحانی تابع رادیکالی

موضوع:

سوال امتحانی تابع رادیکالی

اهداف کلی:

1-محاسبه مقدار عددی در تابع رادیکالی

2- استفاده از اتحاد ها در محاسبات تابع رادیکالی

صورت سوال:

سوال امتحانی تابع رادیکالی

ارائه حل:

روش اول:

برای محاسبه مقدار تابع در این نقطه کافی است ،مقدار داده شده را به جای xدر ضابطه داده شده قرار دهیم .پس از جایگذاری با استفاده از اتحاد نوع اول و ساده کردن  مقدار تابع در این نقطه محاسبه می شود.

روش دوم:

عبارت زیر رادیکال را به مربع کامل تبدیل می کنیم ،یعنی ابتدا از 2 زیر رادیکال فاکتور می گیریم و سپس  نصف ضریب xرا به توان دو رسانده و این عدد را اضافه و کم می کنیم.به این طریق عبارت زیر رادیکال ساده تر شده و سپس عدد داده شده را به جای xقرار داده و مقدار تابع را به دست می آوریم.

\[ f(x)=\sqrt{-2(x^2-4x+4-4)+7} =\sqrt{-2(x-2)^2+8+7}= \sqrt{-2(x-2)^2+15} \]

یادآوری:

اتحاد نوع اول:مربع مجموع دو جمله ای که به صورت زیر می باشد:

\[ (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \]

مربع تفاضل دو جمله ای به صورت زیر می باشد:

\[ (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \]

با استفاده از اتحاد نوع اول می توانیم عبارت زیر رادیکال را به مربع کامل تبدیل کنیم.

برای یادگیری بهتر این مسئله می توانید فیلم آموزشی حل این سوال ر ا مشاهده کنید.

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص36

کتاب درسی اصول عقاید یک

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert