سوال امتحانی تابع همانی

سوال امتحانی تابع همانی

اهداف کلی:

1- یادگیری تابع همانی

2-محاسبه میانگین

صورت سوال یک:

سوال امتحانی تابع همانی

 

 

ارائه حل:

می دانیم که تابع همانی هر عضو از دامنه را به همان عضو نظیر می کند.به عبارتی دیگر xوyبا هم برابرند.بنابراین می توان نوشت :

\[ a+2=3, b=2, c/4=5 \]

از این معادلات مقدار aوbوcبه دست می آید.حال برای محاسبه میانگین این سه عدد آن ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم می کنیم.

یادآوری:

تابع همانی :تابعی است که هر عضو را به خودش متناظر می کند.

دامنه و برد تابهع همانی اعداد حقیقی می باشد.

نمودار تابع همانی:نمودار این تابع نیمساز ربع اول و سوم دستگاه مختصات می باشد.

برای محاسبه میانگین تعدادی از اعداد باید همه ی آن عدد ها را با هم جمع کرده و حاصل را بر تعداد اعداد تقسیم کنیم .

\[ \overline{x}=\frac{a_{1}+a_{2}+…a_{n}}{n} \]

در این مسئله باید aوbوcرا باهم جمع کنیم و بر تعدادشان که 3 می باشد تقسیم کنیم،تا میانگین محاسبه شود.

کاربر عزیز برای یادگیری حل سوال امتحانی تابع همانی ،فیلم آموزشی آن را مشاهده فرمایید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی تابع همانی

 

در این سوال هم تابع از نوع همانی می باشد.یعنی f(x)=xبنابراین از این فرمول استفاده کرده ،مقدار aوbوcرا به دست می آوریم.

کاربر عزیز برای یادگیری حل  مسئله دو فیلم آموزشی آن را مشاهده فرمایید.

 

 

صورت سوال سه:

سوال امتحانی تابع همانی

کاربر عزیز برای یادگیری حل  مسئله سه فیلم آموزشی آن را مشاهده فرمایید.

 

 

 

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

مطالعه بیشتر