UA-125485935-1
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

موضوع:

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

اهداف کلی:

1-تعیین ضابطه تابع با کمک نمودار آن

2- استفاده از تابع ثابت

3- نوشتن معادله خط با داشتن دو نقطه از آن

صورت سوال یک:

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

 

 

ارائه حل:

با توجه به نمودار تابع چون از سه خط تشکیل شده است ،پس این تابع سه ضابطه ای است.از نقطهBتاCیک خط به موازات محور xها رسم شده است .پس در این محدوده تابع ثابت y=2 ضابطه تابع می باشد.حال اگر بخواهیم ضابطه تابع را در نقاط AوBبه دست بیاوریم چون مختصات این نقاط مشخص می باشد پس معادله خطی که از این دو نقطه می گذرد را می نویسیم تا ضابطه تابع در این محدوده نیز به دست آید.و همین کار را با داشتن مختصات نقاط CوDانجام می دهیم تا ضابطه تابع در این ناحیه نیز به دست آید.

یادآوری:

تابع ثابت: به تابعی گفته می شود که هر عضو از دامنه را تنها به یک عضو متناظر می کند.به عبارتی دیگر برد یک مجموعه تک عضوی می باشد.نمودار چنین توابعی یک خط به موازات محور xها می باشد.

تابع خطی:به تابعی که شامل یک متغیر با توان یک می باشد و به صورت y=ax+bنوشته می شود تابع خطی می گویند.نمودار این توابع به صورت یک خط می باشد.

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر فیلم آموزشی حل این سوال را می توانید مشاهده نمایید.

صورت سوال دو :

 

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر، فیلم آموزشی حل این سوال را می توانید مشاهده نمایید.

 

 

صورت سوال سه:

 

سوال امتحانی رسم تابع چند ضابطه ای

برای یادگیری بهتر این سوال فیلم آموزشی زیر را مشاهده فرمایید.

 

نوشته های مرتبط

کتاب درسی فیزیک (1)

کتاب درسی انگلیسی 1

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص84

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم با کمک اتحاد ها

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 36

ارسال دیدگاه