تابعحسابان یکدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیریاضی دوریاضی و آمار یکریاضی یکیازدهم

سوال امتحانی تابع کسری

سوال امتحانی تابع کسری

موضوع:

سوال امتحانی تابع کسری

اهداف کلی:

1- آشنایی با توابع کسری

2- محاسبه مقدار تابع در نقطه ای مشخص

صورت سوال:

سوال امتحانی تابع کسری

 

 

ارائه حل:

با توجه به اینکه مقدار تابع در نقطه 1-برابر 3 می باشد،بنابراین برای محاسبه مقدار aکافی است که به جای x عدد1-قرار داده وبه جای yعدد 3 قرار دهیم.به این ترتیب یک معادله یک مجهولی بر حسب aبه دست می آید که با طرفین وسطین و حل یک معادله یک مجهولی مقدار aرا به دست می آوریم.

 

یاد آوری:

توابع گویا :

به توابعی که به صورت کسری نوشته می شوند و در صورت و مخرج توابع چند جمله ای قرار دارند به شرطی که مخرج هرگز صفر نشود،تابع گویا گفته می شود.در توابع گویا با توجه به اینکه مخرج کسر نباید صفر باشد بنابراین xیا مقادیر دامنه، همه ی اعداد می توانند باشند به جز اعدادی که مخرج را صفر می کنند.بنابراین اگر در این مسئله بخواهیم دامنه تابع را به دست بیاوریم ،مقدار مخرج را برابر صفر قرار داده و xرا به دست می آوریم، که برابر 1/2می شود .پس دامنه این تابع همه ی اعداد حقیقی به جز 1/2 می تواند باشد.

 

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر ، می توانید فیلم آموزشی  این سوال را مشاهده کنید.

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 9

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 46

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

بارم بندی فیزیک (1)

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید