حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

موضوع:

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

اهداف کلی:

1- مسلط شدن بر یافتن مقادیر تابع در نقاط مختلف

2-کار با حاصل ضرب و ترکیب تابع ها و محاسبه مقادیر مختلف در این توابع

3- تسلط بر تعریف ترکیب دو تابع

صورت سوال:

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

 

 

ارائه حل:

برای حل قسمت آ باید مقادیر تابع fوgرا در نقطه صفر به دست آوریم.درتابع fکه مقدار تابع دراین نقطه 6 است و در تابع gبه جای xعدد صفر را قرار می دهیم که حاصل 3 می شود سپس این دو عدد را درهم ضرب می کنیم.

برای حل قسمت ب باید مقدار های تابع fرا در نقاط 2 و1- به دست آوریم همچنین مقدار تابع gرا در 1 و سپس با جایگذاری مقدار کل کسر را محاسبه کنیم.البته در مخرج کسر باید پس از محاسبه (1-) f که 4 می باشد مقدار (4)gرا محاسبه کنیم .

یاد آوری :

ترکیب دو تابع :

زمانی که دو تابع روی یکدیگر اثر می گذارند،با هم ترکیب شده اند.به عبارت دیگر اگر تابع (f(xورودی تابع (g(x شود،می گوییم دو تابع fوg ترکیب شده اند، که آن را با نماد (gof(x نمایش می دهند.

 

کاربر عزیز برای یادگیری حل مسئله این سوال، فیلم آموزشی که در ادامه قرار داده ایم را مشاهده نمایید.

 

Related posts

کتاب درسی زیست شناسی (1)

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص85

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert