سوال امتحانی تشخیص تابع

موضوع:

سوال امتحانی تشخیص تابع

اهداف کلی:

1- یادگیری تعریف تابع

2- تشخیص تابع با کمک نمودار 

صورت سوال:

سوال امتحانی تشخیص تابع با کمک نمودار

 

 

ارائه حل:

برای تشخیص تابع با استفاده از نمودار با توجه به تعریف تابع هیچ دو زوج مرتبی با مولفه اول برابر ندارد.بنابر این این نمودار ها زمانی تابع هستند که هر خطی به موازات محور y ها رسم کنیم نمودار را فقط در یک نقطه قطع کند .بنابراین خطوطی به موازات محور y ها رسم می کنیم و در هر قسمت بررسی می کنیم که این خطوط در چند نقطه نمودار تابع را قطع می کنند.

کاربر عزیز ،برای یادگیری سوال امتحانی تشخیص تابع با کمک نمودار،فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی ریاضی و آمار دو

مطالعه بیشتر