حسابان یکدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیریاضی دوریاضی و آمار یکریاضی یکفصل 5: تابعیازدهم

سوال امتحانی تعریف تابع

سوال امتحانی تعریف تابع

موضوع:

سوال امتحانی تعریف تابع

اهداف کلی:

1- تعریف تابع

تعریف زوج مرتب

3-محاسبه ضابطه تابع از طریق زوج مرتب

صورت سوال:

 

 

ارائه حل:

برای حل سوال امتحانی تابع (1) به مطالب زیر توجه کنید:

می دانیم که یکی از روش های نمایش تابع زوج مرتب می باشد .

شرط تابع بودن مجموعه ای از زوج های مرتب:

اگر مولفه های اول دو زوج مرتب برابر باشند باید مولفه های دوم نیز برابر باشند تا آن مجموعه تابع باشد .بنابراین با توجه به اینکه مولفه های زوج مرتب اول و آخر برابر یک است پس باید مولفه های دوم نیز برابر باشند که از این برابری مقدار m نیز به دست

می آید.

یاد آوری:

تعریف تابع : یک تابع رابطه ای است که هر عضو از مجموعه مولفه های اول را دقیقا به یک عضو از مجموعه مولفه دوم ارتباط می دهد.بنابر این تعریف ،هیچ گاه یک مولفه اول به چند مولفه دوم ارتباط پیدا نمی کند ولی بر عکس آن یعنی چند مولفه اول به یک مولفه دوم ارتباط پیدا می کند.به مجموعه ای شامل مولفه های اول دامنه تابع و به مجموعه ای شامل مولفه ای دوم ،برد تابع گفته می شود.

کاربر عزیز ،برای یادگیری اینسوال امتحانی فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 63

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم (مقایسه اعداد توان دار)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 34

کتاب درسی هندسه 3

دیدگاهی بنویسید