حسابان یکدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیریاضی دوریاضی و آمار یکریاضی یکفصل 5: تابعیازدهم

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

موضوع:

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

اهداف کلی:

1- تشخیص دامنه تابع از روی نمودار آن 

2- تشخیص برد تابع از روی نمودار آن 

3-رسم تابع با داشتن بازه دامنه و برد 

صورت سوال یک:

سوال امتحانی دامنه و برد ورسم تابع

 

ارائه حل:

با توجه به اینکه دامنه و برد به صورت بازه داده شده است ،ابتدا روی محور xها محدوده از 1- تا 2 را مشخص می کنیم .دو خط موازی محور yها در این دو نقطه می کشیم ،بنابراین نمودار تابع در روی محور xها نباید خارج از این دو خط قرار بگیرد. در واقع برای محاسبه دامنه تابع باید تصویر تابع در این محدوده روی محور xها به دست می آوریم.همچنین برای محاسبه برد تابع باید تصویر تابع روی محور yها  نیز به دست آوریم.برای این منظور روی محور yها در نقاط 2و5 نیز دو خط به موازات محور xها می کشیم ،پس نمودار تابع در قسمت yها نیز نباید خارج از این دو خط قرار بگیر.بااین توضیحات می توان بینهایت تابع را در این محدوده رسم نمود.

یادآوری:

تعریف دامنه تابع:به مجموعه ای از مولفه های اول یک تابع دامنه تابع می گویند .اگر بخواهیم با استفاده از نمودار تابع ،دامنه را بدست آوریم ،باید با دو دست خود نمودار تابع را فشار داده روی محور xها بخوابانیم ،تا محدوده xها مشخص شود.

تعریف برد تابع :به مجموعه ای از مولفه های دوم یک تابع گفته می شود.به عبارتی دیگر به مجموعه ی خروجی های یک تابع برد می گویند.حال اگر بخواهیم با کمک نمودار ،برد تابع را به دست آوریم باید با دو دست خود نمودار تابع را روی محور yها بخوابا نیم تا محدوده yها نیز مشخص شود.

کاربر عزیز ،برای یادگیری بهتر اینسوال ،فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

 

منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

 

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

 

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

مدیر مدیر

بارمبندی دروس ریاضی پایه دهم

مدیر مدیر

کتاب کار زبان انگلیسی1

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 36

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 8

دیدگاهی بنویسید