دهم رشته تجربی رشته ریاضی فصل 5: تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

موضوع:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

اهداف کلی:

1- مشخص نمودن ضابطه تابع از طریق داشتن مختصات نقاط تابع 

2-حل دستگاه دو معادله و دو مجهول 

صورت سوال یک:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

 

ارائه حل:

در این سوال می خواهیم ضابطه تابع را با داشتن مختصات دو نقطه از آن به دست آوریم .

برای رسیدن به این هدف مراحل زیر را انجام می دهیم:

1- مختصات دو نقطه داده شده را در معادله قرار می دهیم .یعنی به جای xو y  مختصات نقاط داده شده را قرا رمی د هیم. 

2- یک دستگاه دو معادله و دو مجهول بر اساس aو b به دست می آید که با ید آنرا حل کنیم.

یاد آوری:

برای حل دستگاه دو معادله و دو مجهول یکی از مجهول ها را حذف می کنیم .

برای این کار دو معادله را در اعدادی ضرب می کنیم تا ضرایب این مجهول قرینه شود.حال دو طرف معادلات را با هم جمع می کنیم،به این ترتیب یکی از مجهول ها (12)حذف می شود ،سپس مجهول دیگر را به دست می آوریم وبا قراردادن آن در یکی از معادله ها مجهول دوم نیز به دست می آید.

3- با مشخص شدن مقادیر aوb ضابطه تابع به دست می آید.

کاربر عزیز برای یادگیری سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع با کمک مختصات دو نقطه از آن، فیلم آموزشی  که در ادامه قرار داده ایم را مشاهده نمایید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

 

برای یادگیری بیشتر فیلم آموزشی، سوال دو ،که در ادامه قرار داده ایم را مشاهده فرمایید.

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر

بارم بندی زیست شناسی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص94

مدیر

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم (مقایسه اعداد توان دار)

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه