دهم رشته تجربی رشته ریاضی فصل 5: تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

موضوع:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

اهداف کلی:

1- مشخص نمودن ضابطه تابع از طریق داشتن مختصات نقاط تابع 

2-حل دستگاه دو معادله و دو مجهول 

صورت سوال یک:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

 

ارائه حل:

در این سوال می خواهیم ضابطه تابع را با داشتن مختصات دو نقطه از آن به دست آوریم .

برای رسیدن به این هدف مراحل زیر را انجام می دهیم:

1- مختصات دو نقطه داده شده را در معادله قرار می دهیم .یعنی به جای xو y  مختصات نقاط داده شده را قرا رمی د هیم. 

2- یک دستگاه دو معادله و دو مجهول بر اساس aو b به دست می آید که با ید آنرا حل کنیم.

یاد آوری:

برای حل دستگاه دو معادله و دو مجهول یکی از مجهول ها را حذف می کنیم .

برای این کار دو معادله را در اعدادی ضرب می کنیم تا ضرایب این مجهول قرینه شود.حال دو طرف معادلات را با هم جمع می کنیم،به این ترتیب یکی از مجهول ها (12)حذف می شود ،سپس مجهول دیگر را به دست می آوریم وبا قراردادن آن در یکی از معادله ها مجهول دوم نیز به دست می آید.

3- با مشخص شدن مقادیر aوb ضابطه تابع به دست می آید.

کاربر عزیز برای یادگیری سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع با کمک مختصات دو نقطه از آن، فیلم آموزشی  که در ادامه قرار داده ایم را مشاهده نمایید.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

 

برای یادگیری بیشتر فیلم آموزشی، سوال دو ،که در ادامه قرار داده ایم را مشاهده فرمایید.

Related posts

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert