سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

امتیاز 2.00 ( 1 رای )

موضوع:

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

اهداف کلی:

1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای

2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه

3-یادگیری رسم توابع چند ضابطه ای

4- یادگیری رسم توابع درجه دو

صورت سوال:

سوال امتحانی تابع(36)

ارائه حل:

در این سوال امتحانی می خواهیم نمودار یک تابع چند ضابطه ای را  رسم کنیم. بنابر این باید در هر محدوده مطابق با ضابطه مربوطه نمودار  آن را رسم کنیم.برایx0با ید ضابطه تابع درجه دوم را رسم کنیم.برای رسم باید مختصات راس سهمی را محاسبه کنیم.سپس با توجه به اینکه ضریب توانا دوم xمثبت می باشد ،دهانه سهمی رو به بالا می باشد.در ضابطه دوم بایدتابع ثابت y=2را رسم کنیم ،که یک خط به موازات محور xها می باشد.ودر ضابطه سوم باید تابع درجه دوم دیگری را رسم کنیم.

 

یادآوری:

تابع درجه دو:هر تابع به شکل

y=ax^{2}+bx+c,
(a\neq0

یک تابع درجه دو می باشد.

دامنه وبرد این توابع اعداد حقیقی است.

رسم نمودار تابع درجه دو:نمودار یک تابع درجه دو به شکل یک سهمی می باشد.برای رسم این سهمی ابتدا طول  راس سهمی را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

\[ x_{s}=-\frac{b}{2a} \]

با جایگذاری این عدد در ضابطه تابع به جای xعرض راس سهمی نیز به دست می آید .حال اگر aمثبت باشد دهانه سهمی رو به بالا می باشد،واگر aمنفی باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد.

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر می توانید فیلم آموزشی حل این سوال را مشاهده کنید.

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

مطالعه بیشتر