حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک یازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع:

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

اهداف کلی:

1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای

2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه

3-یادگیری رسم توابع چند ضابطه ای

4- یادگیری رسم توابع درجه دو

صورت سوال:

سوال امتحانی تابع(36)

ارائه حل:

در این سوال امتحانی می خواهیم نمودار یک تابع چند ضابطه ای را  رسم کنیم. بنابر این باید در هر محدوده مطابق با ضابطه مربوطه نمودار  آن را رسم کنیم.برایx0با ید ضابطه تابع درجه دوم را رسم کنیم.برای رسم باید مختصات راس سهمی را محاسبه کنیم.سپس با توجه به اینکه ضریب توانا دوم xمثبت می باشد ،دهانه سهمی رو به بالا می باشد.در ضابطه دوم بایدتابع ثابت y=2را رسم کنیم ،که یک خط به موازات محور xها می باشد.ودر ضابطه سوم باید تابع درجه دوم دیگری را رسم کنیم.

 

یادآوری:

تابع درجه دو:هر تابع به شکل

y=ax^{2}+bx+c,
(a\neq0

یک تابع درجه دو می باشد.

دامنه وبرد این توابع اعداد حقیقی است.

رسم نمودار تابع درجه دو:نمودار یک تابع درجه دو به شکل یک سهمی می باشد.برای رسم این سهمی ابتدا طول  راس سهمی را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

\[ x_{s}=-\frac{b}{2a} \]

با جایگذاری این عدد در ضابطه تابع به جای xعرض راس سهمی نیز به دست می آید .حال اگر aمثبت باشد دهانه سهمی رو به بالا می باشد،واگر aمنفی باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد.

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر می توانید فیلم آموزشی حل این سوال را مشاهده کنید.

Related posts

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 10

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert