حسابان یکدهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیریاضی دوریاضی و آمار یکریاضی یکیازدهم

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

موضوع:

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

اهداف کلی:

1-آشنایی با توابع چند ضابطه ای

2-محاسبه دامنه تابع در هر ضابطه

3-یادگیری رسم توابع چند ضابطه ای

4- یادگیری رسم توابع درجه دو

صورت سوال:

سوال امتحانی تابع(36)

ارائه حل:

در این سوال امتحانی می خواهیم نمودار یک تابع چند ضابطه ای را  رسم کنیم. بنابر این باید در هر محدوده مطابق با ضابطه مربوطه نمودار  آن را رسم کنیم.برایx0با ید ضابطه تابع درجه دوم را رسم کنیم.برای رسم باید مختصات راس سهمی را محاسبه کنیم.سپس با توجه به اینکه ضریب توانا دوم xمثبت می باشد ،دهانه سهمی رو به بالا می باشد.در ضابطه دوم بایدتابع ثابت y=2را رسم کنیم ،که یک خط به موازات محور xها می باشد.ودر ضابطه سوم باید تابع درجه دوم دیگری را رسم کنیم.

 

یادآوری:

تابع درجه دو:هر تابع به شکل

y=ax^{2}+bx+c,
(a\neq0

یک تابع درجه دو می باشد.

دامنه وبرد این توابع اعداد حقیقی است.

رسم نمودار تابع درجه دو:نمودار یک تابع درجه دو به شکل یک سهمی می باشد.برای رسم این سهمی ابتدا طول  راس سهمی را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

\[ x_{s}=-\frac{b}{2a} \]

با جایگذاری این عدد در ضابطه تابع به جای xعرض راس سهمی نیز به دست می آید .حال اگر aمثبت باشد دهانه سهمی رو به بالا می باشد،واگر aمنفی باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد.

کاربر عزیز برای یادگیری بهتر می توانید فیلم آموزشی حل این سوال را مشاهده کنید.

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 36

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 31

بارم بندی درس هنر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 11

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

دیدگاهی بنویسید