حسابان یک رشته ریاضی ریاضی دو معادلات درجه دوم معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه ٢ یازدهم

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

این سوال مربوط به درس دو از فصل یک ریا،کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته ریاضی است.

در سال های قبل با معادله های درجه اول و درجه دوم و حل آنها آشنا شده اید. در این سوال در مورد نمودار این نوع توابع صحبت می کنیم.

امیدوارم این پست به شما کمک کند.منتظر نظرات شما هستیم.

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل:

یاد آوری:

صورت کلی معادلات درجه دوم به صورت​\( ax^{2}+bx+c=0 \) که جواب های آن، در صورت وجود، از رابطهٔ زیربه دست می آید.

به طور کلی در هر معادله درجه دوم​\( ax^{2}+bx+c=0 \)​اگر جمع ریشه ها رابا Sوضرب ریشه ها را با P نشان دهیم،روابط زیر برقرار است.

\[ S=-\frac{b}{a} , P=\frac{c}{a} \]

صفرهای تابع:

برای هر تابع fجواب های معادله ​\( f(x)=0 \)​را )در صورت وجود صفرهای تابعf می نامیم.به عبارت دیگر،

صفرهای تابع f آن مقادیری ازx(در دامنه f)هستند که به ازای آنها​\( f(x) \)​برابر صفر می شود.

اگر نمودار​\( f(x) \)​را رسم کنیم،صفرهای f ،طول نقاط تلاقی با محور xها است.

نمودار معادله درجه دو:

هر یک از شکل های زیر نمودار یک  معادلهٔ درجه دو می باشد:

 

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

 

عزیزان برای یادگیری بهتر فیلم حل این سوال را مشاهده فرمایید.

 

 

Related posts

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص86

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص87

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert