حسابان یک رشته ریاضی ریاضی دو معادلات درجه دوم معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه ٢ یازدهم

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

این سوال مربوط به درس دو از فصل یک ريا،کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته ریاضی است.

در سال های قبل با معادله های درجه اول و درجه دوم و حل آنها آشنا شده اید. در این سوال در مورد نمودار این نوع توابع صحبت می کنیم.

امیدوارم این پست به شما کمک کند.منتظر نظرات شما هستیم.

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل:

یاد آوری:

صورت کلی معادلات درجه دوم به صورت​\( ax^{2}+bx+c=0 \) که جواب های آن، در صورت وجود، از رابطهٔ زیربه دست می آید.

به طور کلی در هر معادله درجه دوم​\( ax^{2}+bx+c=0 \)​اگر جمع ریشه ها رابا Sوضرب ریشه ها را با P نشان دهیم،روابط زیر برقرار است.

\[ S=-\frac{b}{a} , P=\frac{c}{a} \]

صفرهای تابع:

برای هر تابع fجواب های معادله ​\( f(x)=0 \)​را )در صورت وجود صفرهای تابعf می نامیم.به عبارت دیگر،

صفرهای تابع f آن مقادیری ازx(در دامنه f)هستند که به ازای آنها​\( f(x) \)​برابر صفر می شود.

اگر نمودار​\( f(x) \)​را رسم کنیم،صفرهای f ،طول نقاط تلاقی با محور xها است.

نمودار معادله درجه دو:

هر یک از شکل های زیر نمودار یک  معادلهٔ درجه دو می باشد:

 

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

 

عزیزان برای یادگیری بهتر فیلم حل این سوال را مشاهده فرمایید.

 

 

نوشته های مرتبط

بارم بندی درس اصول عقاید دو

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 27

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 34

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 26

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 28

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

ارسال دیدگاه