آشنایی با مبانی ریاضیاتآشنایی با منطق ریاضیآمار و احتمالرشته ریاضییازدهم

منطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

منطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

منطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

در این نوشته سوالی در موردمنطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 بررسی کردم.با توجه به اینکه این سوال مربوط به فصل اول منطق ریاضی در کتاب آمار و احتمال رشته ریاضی پایه یازدهم می باشد و ممکنه خیلی از شما عزیزان در این مبحث اشکالاتی داشته باشید به همین دلیل این سوال را براتون حل می کنم .اگه مایل بودید نظرتون را راجع با این مقاله برام بفرستید .مشتاقانه منتظر شما  هستم.

موضوع :

تعریف منطق ریاضی:

منطق ریاضی که عده ای به آن منطق نمادین نیز می گویند، دستور زبان ریاضی، یا مطالعهٔ ساختارجمله هایی است که در ریاضی به کار برده می شود.

این شاخه از ریاضیات به بررسی دقیق استدلال هامی پردازد و اعتبار یک استدلال را مشخص می کند. امروزه منطق ریاضی در علوم مربوط به رایانه نیزبه کار گرفته می شود.

در این درس، کار ما بسیار شبیه بیان قواعد دستور زبان برای یک زبان معیّن است.

گزاره:

به جملۀ خبری که در حال حاضر یا آینده، دارای ارزش درستیا نادرست است ،(راست یا دروغ )،گزاره می گوییم.

ارزش گزاره:

.درست یا نادرست بودن یک گزاره را ارزش یک گزاره می گویند

گزاره درست را با حرف “د”یا “T”وگزاره نادرست را با حرف “ن”یا “F” نمایش می دهند.

گزاره های مرکب:

ٔاز ترکیب دو یا چند گزاره به وسیلهرابط های گزاره ای (ادات ربط)، گزاره های مرکب به دست می آیند.

ترکیب فصلی دو گزاره:

هر گاهpوqدو گزاره باشند،گزاره مرکب pیاqکه به صورت ” p∨q ” می نویسند  ترکیب فصلی دو گزاره می گوییم.

ارزش گزاره مرکبp∨q فقط وقتی  نادرست است که ارزش هر دو گزارهٔ p و q نادرست باشد.

ترکیب عطفی دو گزاره:

هر گاهpوqدو گزاره باشند،گزاره مرکب pو qکه به صورت »p∧q می نویسند  ترکیب عطفی  دو گزاره می گوییم.

ارزش گترکیب عطفی دو گزاره  فقط وقتی  درست است که ارزش هر دو گزارهٔ درست باشد.

ترکیب شرطی دو گزاره:

هر گاه pوqدو گزاره باشند ،اگر pآنگاه qرا ترکیب شرطی دو گزاره می نامندو به صورت “p ⇒q “نمایش می دهند.

ارزش ترکیب شرطی دو گزاره زمانی نادرست است که،گزاره pدرست و گزاره qنادرست باشد.

صورت سوال:

منطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

 

 

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 21

کتاب درسی ریاضیات گسسته

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 33

دیدگاهی بنویسید