UA-125485935-1
آمار و احتمال یازدهم

کتاب درسی آمار و احتمال

کتاب درسی آمار و احتمال

کتاب درسی آمار و احتمال

کتاب درسی آمار و احتمال  با رویکرد آموزش از طریق حل مسئله وتأکید بر فعالیت در کلاس درس  تألیف شده است.

 فصل اول اثبات هم ارزی ها بدون استفاده از جدول ارزش ها مطرح نشده و

لذا طرح چنین سؤال هایی چه در کلاس و چه در سؤال های ارزشیابی جایز نمی باشد.


در فصل اول با منطق ریاضی آشنا خواهید شد، منطق ریاضی دستور زبان ریاضی است .

آنچه که تفکّر را به عنوان موضوع منطق ریاضی از دیگر موضوعاتِ علوم دیگر متمایز می کند،

طرز خاصی برای تفکر است که به آن تفکر استدلالی یا تفکر استنتاجی می گوییم،

یعنی منطق ریاضی به بررسی قواعد استدلال در ریاضیات می پردازد.


از طرفی توجه دارید که تئوری احتمالات مبتنی بر تئوری مجموعه ها و تئوری مجموعه ها نیز مبتنی بر منطق ریاضی است و
به همین دلیل در فصل اول به این دو موضوع منطق ریاضی و مجموعه ها، پرداخته شده است.


فصل دوم در مورد علم احتمال است. دانش آموزان در سال های گذشته با احتمال و

حل برخی مسائل مقدماتی آن آشناشده اند.


موضوع بسیاری از مثال هایی که در فصل احتمال مطرح می شود پرتاب تاس و پرتاب سکه و انتخاب کارت های رنگی و…

ممکن است در ذهن دانش آموز این شبه به وجود آورد که علم احتمال به حل مسائلی بی فایده می پردازد .


این نوع مسائل در تمامی کتاب های احتمال از این جهت است که یادگیری قضایا و فرمول های احتمال با کمک آنها ساده تر است.


تذکر این نکته در کلاس و به علاوه توجه به مثال هایی که در آنها تا حدی به مباحث واقعی تر پرداخته شده است می تواند دانش آموز
را تا حدی متوجه اهمیت و کاربردهای علم احتمال کند.

 

 

کاربر عزیز کتاب درسی آمار و احتمال مخصوص رشته ریاضی پایه یازدهم  می باشدوشامل چهار فصل زیر می باشد:

فصل یک: آشنایی با مبانی ریاضیات

فصل دو: احتمال

فصل سه: آمار توصیفی

فصل چهار: آمار استنباطی

کاربر عزیز فایل کامل این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

نوشته های مرتبط

کتاب درسی ریاضی دو

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص125

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص53

ارسال دیدگاه