اخلاق یک رشته علوم ومعارف اسلامیدهم

کتاب درسی اخلاق یک

کتاب درسی اخلاق یک

کتاب درسی اخلاق یک

 

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی اخلاق یک

رشته علوم ومعارف اسلامی پایه دهم قرار داده شده است.

 کتاب درسی اخلاق یک سال 98 را از اینجا دانلود کنید.

 کتاب درسی اخلاق یک سال 1401-1400 را از اینجا دانلود کنید.

فهرست مطالب در زیر قرار دارد.

 

کتاب درسی اخلاق یک

خَلق وخُلق
این دو کلمه از یک ریشه اند اما معنای متفاوتی دارند. خَلق انسان که طبیعت اوست،
شامل غرائز  احساسات ، تمایلات و استعدادهای انسان مانند اندیشه ورزی است. اختیارشما در
به دست آوردن آنها هیچ گونه دخالتی ندارد، و میان تمام انسان ها مشترک است یعنی جزء
ذات انسان هاست. چنان که خداوند متعال می فرماید:
« وَصَوَّرَکُم فَأَحسَنَ صُوَرَکُم »
امّا خُلق انسان صفاتی است که با عمل و اختیار انسان به تدریج برای او ایجاد می شود
و تغییرپذیر است. اگر از استعدادهای خدادادی خوب بهره برداری کنید صاحب صفات
شایسته و اخلاق پسندیده می گردید و اگر از این استعدادهای خدادادی خوب بهره برداری
نکنید، دارای صفات اکتسابی ناپسند شده و رذیلت های اخلاقی در شما ملکه خواهد شد.
معنای اخلاق
انسان در کارهایی که با اراده و اختیار خود انجام می دهد، غالباً محتاج به تدبر و تفکر
است. یعنی هرکاری که بخواهد انجام دهد، ابتدا خود آن کار و سپس منافع و ضررهایی که
در آن وجود دارد را تصویر کرده و پس از تصدیق به منافع و فایده های آن، اقدام به آن کار
می کند.

کتاب های درس پایه دهم

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 30

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص61

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 15

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 33

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید