اصول عقاید 2 رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی اصول عقاید دو

کتاب درسی اصول عقاید دو

کتاب درسی اصول عقاید دو

کد کتاب: 

111232
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم

سال تحصیلی: 

98-99

برای مشاهده کتاب درسی اصول عقاید دو اینجا را کلیک کنید.

 

دوستان در این نوشته ، کتاب درسی اصول عقاید دو  

پایه یازدهم (رشته علوم ومعارف اسلامی دوره دوم متوسطه) سال 98رابراتون گذاشتم.

در زیر فهرست این کتاب درسی را براتون قرار دادم.

 
کتاب درسی اصول عقاید دو  

رویکردی بر درس اصول عقاید دو:

جهان طبىعت با ابعاد گسترد هاى که دارد و موجودات گوناگون آن از جماد گرفته تا انسان، همه
و همه براساس نظامى استوار پدىد آمده است. نظام آفرىنش که از ارادهٔ نافذ الهى سرچشمه گرفته
است بر مبناى حکمت و متناسب با کمالات نامتناهى اوست.

حکمت خداوندى اقتضا دارد که هىچموجودى از موجودات اىن عالم بىهوده و بدون هدف خلق نشده و هىچ ذره اى از ذرات جهان در غىِرمحل مناسب خود قرار نگرفته باشد،

بلکه هر موجودى در موقعىت خاص خود و براى هدفى کمالى
خلق شده باشد. تردىدى نىست که حکمت الهى حکم م ىکند که

موجودات به سمت کمال مطلوبخود حرکت کنند

و اگر تصور شود که نظامى بهتر از نظام موجود و عالمى کامل تر از عالم موجود
امکان تحقق داشته و خداوند از آفرىنش آن درىغ کرده است،

چنىن تصورى هرگز با کمال و فىاضىت
او سازگار نتواند بود. بنابراىن، نظام موجود خلقت، بهترىن و کامل ترىن نظامى است که امکان وقوع
داشته و از اى نروست که بدان نظام احسن گفته مى شود.
در اىن نظام احسن، انسان موجودى مختار آفرىده شدهاست تا

با اختىار خود به حرکت استکمالى
بپردازد و مراحل تکامل خود را طى کند و به آنچه شاىستهٔ آن است

ناىل شود و بدون شک اقتضاى
حکمت الهى آن است که زمىنه و شراىط سىر و حرکت استکمالى براى همهٔ موجودات نىز پدىد آىد و
انسان نىز از اىن قاعده، مستثنى نخواهد بود.
کتابی که پیش رو دارید، بر محور برنامهٔ خداوند برای رشد انسان تنظیم شده است

و در ادامهٔ
مباحث اصول عقاید سال قبل می باشد. برای این کتاب 3 ساعت اختصاص یافته است.
هر درس از کتاب، علاوه بر متن آموزشی دارای عناصر متعددی از جمله فعالیت های کلاسی،
تحقیق، هم اندیشی و … است.

آموزش کامل، زمانی اتفاق می افتد که به هریک از این موضوعات به
اقتضای اهمیت و جایگاهشان، پرداخته شود. حذف هر قسمت، کاستن از قطعات آموزشی درس
است که به هدف نهایی آموزش آسیب می رساند.
محتوای هردرس به گونه ای طراحی شده است که مشارکت دانش آموزان را در فرایندآموزش
در کلاس و خارج از کلاس می طلبد.
ارزشیابی پایانی
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد و بر اساس رویکرد کلی محتوای آموزش یعنی فهمیدن،
نه حفظ کردن، استوار است، محورهای کلیدی و اصلی، محور آزمون است و از طرح مطالب حاشیه ای و
فرعی نباید سؤال طرح شود.
آزمون کتبی پایان ترم، شامل امور زیر است:
١. بخش تحقیق ۶ نمره
٢. بخش هم اندیشی ۴ نمره
٣. متن درس ها و بخش تعمیق یادگیری ١٠ نمره

 

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

Related posts

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 9

مدیر بهینه ساز سیستم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 3

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert