تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای دهم متوسطه دوم

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب: 110225

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه یازدهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه یازدهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه یازدهم

سال تحصیلی: 99_98

 

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای دهم متوسطه دوم

دوستان در این نوشته، کتاب درسی تفکر وسواد رسانه ای

مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم.

درزیر فهرست مطالب کتاب را براتون قرار دادم.

 

 

فهرست کتاب درسی تفکر وسواد رسانه ای: 

چرا سواد رسانه ای؟

فصل 1 : ما و رسانه ها  6 ساعت آموزشی

درس 1: مسابقۀ رسانه ها با زمان 
درس 2: پیام همبرگری 
درس 3: پنجگانۀ سواد رسانه ای

فصل 2 : فنون خلق پیام رسانه ای(10 ساعت آموزشی)

درس 4: تصاویر بی طرف نیستند ! 
درس 5: از بازنمایی تا کلیشه 
 درس 6: فنون اقناع
درس 8: فنون اقناع 

فصل 3: نادیده های رسانه ها

درس 9: مهندسان پیام 
درس 10 : بازی گردانان بزرگ 
درس 11 : دروازه بانی خبر

فصل 4: مخاطب شناسی 

درس 12 : مخاطب خاص! 
درس 13 : مخاطب فعّال یا منفعل! 
درس 14 : مخاطب، بی مخاطب!

فصل 5: رسانه و سبک زندگی

درس 15 : هر چیز که در جستن آنی، آنی
درس 16 : کلیشۀ بدن
درس 17 : بازی زندگی است )درس اختیاری
درس 18 : زندگی دوم 
درس 19 : پنجگانۀ سواد رسانه ای 

فصل 6: رژیم مصرف رسانه ای

درس 20 : مراقب اضافه بار باشید!
درس 21 : من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم! 
درس 22 : اخلاق رسانه ای
بازبینه های ارزیابی)نیمسال اوّل و دوم سال تحصیلی

برای مشاهده  کتاب درسی تفکر وسواد رسانه ای  اینجا دانلود کنید.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص18قدیم

مدیر مدیر

کتاب درسی زیست شناسی (1)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

مدیر مدیر

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم حل معادله درجه دو به روش مربع کامل

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه