کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای دهم 

کد کتاب: 110225

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک فنی و حرفه ایپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک پایه یازدهم

سال تحصیلی: 97-98

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای دهم متوسطه دوم

چرا سواد رسانه ای؟

فصل 1 : ما و رسانه ها ) 6 ساعت آموزشی

درس 1: مسابقۀ رسانه ها با زمان 
درس 2: پیام همبرگری 
درس 3: پنجگانۀ سواد رسانه ای

فصل 2 : فنون خلق پیام رسانه ای(10 ساعت آموزشی)

درس 4: تصاویر بی طرف نیستند ! 
درس 5: از بازنمایی تا کلیشه 
 درس 6: فنون اقناع
درس 8: فنون اقناع 

فصل 3: نادیده های رسانه ها

درس 9: مهندسان پیام 
درس 10 : بازی گردانان بزرگ 
درس 11 : دروازه بانی خبر

فصل 4: مخاطب شناسی 

درس 12 : مخاطب خاص! 
درس 13 : مخاطب فعّال یا منفعل! 
درس 14 : مخاطب، بی مخاطب!

فصل 5: رسانه و سبک زندگی

درس 15 : هر چیز که در جستن آنی، آنی
درس 16 : کلیشۀ بدن
درس 17 : بازی زندگی است )درس اختیاری
درس 18 : زندگی دوم 
درس 19 : پنجگانۀ سواد رسانه ای 

فصل 6: رژیم مصرف رسانه ای

درس 20 : مراقب اضافه بار باشید!
درس 21 : من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم! 
درس 22 : اخلاق رسانه ای
بازبینه های ارزیابی)نیمسال اوّل و دوم سال تحصیلی

این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی آمادگی دفاعی

مطالعه بیشتر