حسابان-دودوازدهمرشته ریاضی

کتاب درسی حسابان دو

کتاب درسی حسابان دو

کتاب درسی حسابان دو

کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است.

یکی از تفاوت های مهماین کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است.

همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سهموقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید » فعالیت ها « ، محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

از این میان ریاضی فراهم می کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است.

البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلیفعالیت ها به عهده دارد. با توجه به اینکه کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است،

با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکانغنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیله معلم وجود دارد. در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایندآموزش است.

در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز برایکشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.

 

کاربر عزیز کتاب درسی حسابان دو مخصوص رشته ریاضی پایه دوازدهم  می باشد وشامل پنج فصل زیر می باشد:

فصل یک:تابع

فصل دو:مثلثات

فصل سه:حدهای نامتناهی و حد در بینهایت

فصل چهار:مشتق

فصل پنج:کاربردهای مشتق

می توانید فایل کامل این کتاب درسی را از اینجا دانلود کنید.

آیتم های مشابه

کتاب درسی نگارش یک

مدیر

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

وضعیت دو دایره نسبت به هم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید