کتاب درسی حسابان یک

کتاب درسی حسابان یک

کتاب درسی حسابان یک

کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است.

همانند پایه های قبلی،موقعیت هایی برای یادگیری  فعالیت ها  ، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

با توجه به این که کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیلهٔ معلم وجود دارد.

در هر حال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است.

در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو به

دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.

درس حسابان یکی از درس‌های نهایی با ضریب چهار است. بی‌شک این درس یکی از مهم‌ترین درس‌های سال سوم دبیرستان است.

 

 

کاربر عزیز کتاب درسی حسابان یک مخصوص رشته ریاضی پایه یازدهم می باشد و شامل پنج فصل زیر است:

فصل اول: جبر و معادله

فصل دو: تابع

فصل سه: تابع نمایی و لگاریتمی

فصل چهار: مثلثات

فصل پنج: حد و پیوستگی

می توانید فایل کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 42

مطالعه بیشتر