UA-125485935-1
دهم دین-و-زندگی-یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

 

کتاب درسی دین وزندگی یک مربوط به دوره دوم متوسطه نظری پایه دهم است

کد کتاب:110204

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دهم

سال تحصیلی: 99-98

 
 

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسهٔاراده است و سعادت و شقاوت هر انسانیبه اراده همان انسان رقم می خورد.

اگربخواهید عزیز و سربلند باشید، باید ازسرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و

با اراده و عزم راسخ به طرفعلم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.(صحیفهٔ نور، ج 21 ، ص 25)

دوستان عزیز، سلام بر شما

1-برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم و ترجمهٔ آن، در ابتدای هر درس آمده است.

در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کلاس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیح

قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است،

انتظار می رودکه دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند.

به همین جهت باید از دانش آموزانبخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کلاس، متن تمرین شده را بخوانند.
٢ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصهٔ حضور، فعالیت و خلاقیت های

فکریدانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفکر و
اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد. روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که

دانش آموزان مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ
است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند. با توجه به نکات فوق،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد.
بخش اوّل: ارزشیابی مستمر؛ شامل:
١ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
٢ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبرّ، فعالیت کلاسی و…( و پرسش از متن: 8 نمره)
٣ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها: 4 نمره
٤ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: ٤ نمره
توجه: انجام پیشنهادها، نگارش مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند.

 فهرست مطالب

بخش اوّل: تفکر و اندیشه

درس اوّل: هدف زندگی………14

درس دوم: پر پرواز…………….28

درس سوم: پنجر های به روشنایی….40

درس چهارم: آیندۀ روشن…..52

درس پنجم: منزلگاه بعد…….64

درس ششم: واقعۀ بزرگ…….74

بخش د وم: قدم در راه

درس هفتم: فرجام کار……84

درس هشتم: آهنگ سفر…….98

درس نهم: دوستی با خدا…….110

درس دهم: یاری از نماز و روزه…….122

درس یازدهم: فضیلت آراستگی……136

درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی…..146

دوستان عزیز شما می توانید کتاب درسی دین وزندگی (1) همه رشته ها( سال تحصیلی 99-98)را کادر زیر دانلود کنید

 

شما می توانید کتاب درسی دین و زندگی یک مخصوص رشته های ریاضی وتجربی را از اینجا دانلود کنید

شما می توانید کتاب درسی دین و زندگی یک مخصوص رشته ادبیات وعلوم انسانی را از اینجا دانلود کنید

شما می توانید کتاب ضمیمه دین و زندگی یک اهل سنت  را از اینجا دانلود کنید

 

شما می توانید کتاب درسی تعلیمات ادیان الهی واخلاق (1)بخش مشترک را از اینجا دانلود کنید

 

کتاب های درس پایه دهم

 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص124

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص42

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص109

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص16

ارسال دیدگاه