کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک مربوط به دوره دوم متوسطه نظری پایه دهم است

کد کتاب:110204

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک فنی و حرفه ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک پایه دهم

سال تحصیلی: 97-98

 
 
 

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسهٔاراده است و سعادت و شقاوت هر انسانیبه اراده همان انسان رقم می خورد.

اگربخواهید عزیز و سربلند باشید، باید ازسرمایه های عمر و استعداد های جوانیاستفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرفعلم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.(صحیفهٔ نور، ج 21 ، ص 25)

دوستان عزیز، سلام بر شما

1-برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم و ترجمهٔ آن، در ابتدای هر درس آمده است.

در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کلاس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیحقرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است،

انتظار می رودکه دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند. به همین جهت باید از دانش آموزانبخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کلاس، متن تمرین شده را بخوانند.
٢ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصهٔ حضور، فعالیت و خلاقیت های فکریدانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفکر و
اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد. روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که دانش آموزانمجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ
است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند. با توجه به نکات فوق،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد.
بخش اوّل: ارزشیابی مستمر؛ شامل:
١ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
٢ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبرّ، فعالیت کلاسی و…( و پرسش از متن: 8 نمره)
٣ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها: 4 نمره
۴ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: ۴ نمره
توجه: انجام پیشنهادها، نگارش مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند.

 فهرست مطالب

بخش اوّل: تفکر و اندیشه

درس اوّل: هدف زندگی………14

درس دوم: پر پرواز…………….28

درس سوم: پنجر های به روشنایی….40

درس چهارم: آیندۀ روشن…..52

درس پنجم: منزلگاه بعد…….64

درس ششم: واقعۀ بزرگ…….74

بخش د وم: قدم در راه

درس هفتم: فرجام کار……84

درس هشتم: آهنگ سفر…….98

درس نهم: دوستی با خدا…….110

درس دهم: یاری از نماز و روزه…….122

درس یازدهم: فضیلت آراستگی……136

درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی…..146

شما می توانید کتاب درسی دین و زندگی یک را از اینجا دانلود کنید

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی هندسه یک

مطالعه بیشتر