دهمدین-و-زندگی-یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک

کتاب درسی دین وزندگی یک
کتاب درسی دین وزندگی یک
 کتاب درسی دین و زندگی یک مخصوص رشته های ریاضی وتجربی سال 98 را از اینجا دانلود کنید

 1401_1400 را از اینجا دانلود کنید

 دین و زندگی یک مخصوص رشته ادبیات وعلوم انسانی 98 را از اینجا دانلود کنید

سال 1401_1400 را از اینجا دانلود کنید

شما می توانید کتاب ضمیمه دین و زندگی یک اهل سنت 98 را از اینجا دانلود کنید

 1401_1400 اقلیت دینی را از اینجا دانلود کنید

شما می توانید کتاب درسی تعلیمات ادیان الهی واخلاق (1)بخش مشترک را از اینجا دانلود کنید

 

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسهٔ اراده است و سعادت و شقاوت هر انسانیبه اراده همان انسان رقم می خورد.

اگربخواهید عزیز و سربلند باشید، باید ازسرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و

با اراده و عزم راسخ به طرفعلم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.(صحیفهٔ نور، ج 21 ، ص 25)

دوستان عزیز، سلام بر شما

1-برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم و ترجمهٔ آن، در ابتدای هر درس آمده است.

در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کلاس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیح

قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است،

انتظار می رودکه دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند.

به همین جهت باید از دانش آموزانبخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کلاس، متن تمرین شده را بخوانند.
٢ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصهٔ حضور، فعالیت و خلاقیت های

فکریدانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفکر و
اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد. روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که

دانش آموزان مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ
است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند. با توجه به نکات فوق،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد.
بخش اوّل: ارزشیابی مستمر؛ شامل:
١ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
٢ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبرّ، فعالیت کلاسی و…( و پرسش از متن: 8 نمره)
٣ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها: 4 نمره
٤ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: ٤ نمره
توجه: انجام پیشنهادها، نگارش مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند.

کتاب های درس پایه دهم

آیتم های مشابه

کتاب درسی جامعه شناسی یک

مدیر

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

مدیر مدیر

معرفی پکیج آموزشی کوله پشتی کتاب ریاضی وآمار یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 30

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید