دوازدهم رشته ریاضی ریاضیات گسسته

کتاب درسی ریاضیات گسسته

کتاب درسی ریاضیات گسسته

کتاب درسی ریاضیات گسسته

کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است.

یکی ازتفاوت های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است.

همانند پایه های ، قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

از این میانموقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می کنند و

این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزاناست.

البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

با توجه به اینکه کتاببرای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است،

با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی فعالیت ها و یاساده سازی آنها به وسیله معلم وجود دارد.

در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایندآموزش است.

در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به
دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.

ریاضیات گسسته رشته ریاضی پایه دوازدهم

کاربر عزیز کتاب درسی ریاضیات گسسته  مخصوص رشته ریاضی پایه دوازدهم  می باشد وشامل فصل های زیر می باشد:

فصل یک:آشنایی با نظریه اعداد

فصل دو:گراف و مدل سازی

فصل سه:ترکیبیات(شمارش)

 

می توانید   فایل کامل ریاضیات گسسته رشته ریاضی پایه دوازدهم را از اینجا دانلود کنید.

 

 

 

 

نوشته های مرتبط

کتاب درسی عربی وزبان قرآن (1)

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

بارم بندی درس انگلیسی 1

کتاب درسی نگارش (1)

بارم بندی فارسی (1)

بارم بندی درس آمادگی دفاعی

ارسال دیدگاه