دوازدهم رشته تجربی ریاضی سه

کتاب درسی ریاضی سه

کتاب درسی ریاضی سه

کتاب درسی ریاضی سه

این کتابدرسی  در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است.

یکی ازتفاوت های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است.

همانند پایه های قبلی،موقعیت هایی » فعالیت ها « ، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

از این میانبرای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است.

البته معلم هم دراین میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است.

توجه به انجام فعالیت هادر کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.
زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد.

همچنین نباید آزمون های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند،

بلکه این کتاب درسی است که سطح و سبک آزمون ها را مشخص می کند.


در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم، حد و مرزهایی در کتاب رعایت شده است که

رعایت این موضوع در ارزشیابی ها وآزمون های رسمی برای همه طراحان الزامی است.

رعایت این محدودیت ها موجب افزایش تناسب بین زمان اختصاص یافته بهکتاب و محتوای آن خواهد شد.

شایسته است همکاران ارجمند بر رعایت این موضوع نظارت دقیق داشته باشند. روند کتابنشان می دهد که ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد.

در واقع ارزشیابی باید براساس اهداف کتاب باشد و نه موضوعاتی که احیاناً پیش از این، سال ها به صورت سنتی ارائه شده اند و یا توسط برخی از کتاب های غیراستاندارد توصیه می شوند.

 

کتاب درسی ریاضی سه

کاربر عزیز این کتاب درسی  شامل فصل های زیر می باشد:

فصل یک:تابع

فصل دو:مثلثات

فصل سه:حد بی نهایت و حددر بینهایت

فصل چهار:مشتق

فصل پنج: کاربرد مشتق

می توانید فایل کامل کتاب درسی ریاضی سه رشته تجربی پایه دوازدهم را از اینجا دانلود کنید.

Related posts

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 61

بارم بندی درس دین وزندگی دو

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert